Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Avgjørelse fra Høyesterett – snoking i journaler var oppsigelsesgrunn

På mandag, den 6. desember 2021, slo Høyesterett fast at et sykehus hadde saklig grunn til å si opp en helsefagarbeider som hadde åpnet og lest journalen til kjærestens eks-kone.  

Helsefagarbeideren ble oppsagt fra sin stilling fordi hun uten tjenstlig behov hadde gjort seg kjent med journalene til en pasient i strid med helsepersonelloven § 21 a. Arbeidstakeren mente det ikke var grunnlag for oppsigelse, og brakte saken inn for domstolene.

Høyesterett kom til at oppsigelsen var saklig og vektla at:

Arbeidstakeren anførte forgjeves at advarselen som hun fikk av Helsetilsynet skulle virke normerende for vurderingen etter arbeidsmiljøloven § 15-7. Høyesterett var ikke enig, og fastslo at arbeidsgiveren og Helsetilsynets oppfølging av lovbrudd skjer uavhengig av hverandre. Det ble slått fast at verken arbeidsmiljøloven eller helsepersonelloven bestemmer at reaksjoner i det ene sporet skal koordineres med eller få konsekvenser for hva som besluttes i det andre sporet, og at dette var et bevisst valg fra lovgiverens side. Dette innebærer at det for arbeidsgiver ikke foreligger en plikt til å avvente utfallet av en eventuell tilsynsprosess før man beslutter og iverksetter arbeidsrettslige reaksjoner. 

Dommen kan leses i sin helhet her

Har du spørsmål om oppsigelse eller andre tilgrensende forhold i din virksomhet, ta kontakt med våre kontaktpersoner i arbeidslivsavdelingen. 

Kompetanse

Kontaktpersoner