Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev – Utredning om spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone

Finansdepartementet har nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmålet om pensjonsopptjening skal starte fra første krone.

I innskuddspensjonsordninger er det valgfritt for arbeidsgivere om de ansatte skal gis pensjonsopptjening for all lønn inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) eller kun for den delen som overstiger 1 G. Omtrent tre fjerdedeler av de som er medlemmer i private innskuddsordninger i Norge er omfattet av ordninger som kun gir opptjening for lønn over 1 G. 

Arbeidsgruppen skal utrede alternativer for hvordan et krav om opptjening fra første krone i innskuddspensjonsordninger kan utformes, i tillegg til om det kan og bør gjøres andre endringer i pensjonsregelverket som gir bedriftene økt rom for å kompensere for en utgiftsøkning som følge av et potensielt krav om pensjonsopptjening fra første krone.

Ansatte under 20 år eller med lavere stillingsandel enn 20 prosent er ikke pliktige medlemmer i arbeidsgivers kollektive tjenestepensjonsordning, etter gjeldende pensjonsregelverk. Departementet har også bedt arbeidsgruppen om å utrede spørsmålet om det bør innføres krav om at arbeidstakere i deltidsstillinger på under 20 prosent og arbeidstakere som ikke er fylt 20 år, skal opptas i obligatoriske tjenestepensjonsordninger. 

Arbeidsgruppen skal levere sin utredning i løpet av våren 2020.

Mer informasjon finner du her

Kompetanse

Kontaktpersoner