Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev – Skanska-saken skal behandles i Høyesterett med muligheter for avklaring av betydningen av ansiennitet ved nedbemanning

Tirsdag 12. februar 2019 startet Høyesteretts behandling av Skanska-saken. Saken vil gi en rettslig avklaring av betydningen av ansiennitet ved nedbemanning, og vil få stor betydning ved gjennomføringen av fremtidige nedbemanningsprosesser i privat sektor, og også for stillingsvernet til norske arbeidstakere, særlig for bedrifter som er tariffbundne. LO og NHO har meldt seg som partshjelpere på hver sin side grunnet sakens prinsipielle betydning.

Saken knytter seg til en nedbemanningsprosess gjennomført i entreprenørfirmaet Skanska våren 2016. Det ble totalt sagt opp ca. 50 fagarbeidere innenfor selskapets anleggsvirksomhet i forbindelse med nedbemanningen. Bakgrunnen for nedbemanningen var ordrenedgang for Skanska som følge av konkurransesituasjonen i markedet. I forbindelse med utvelgelsen av ansatte hadde Skanska i stor grad vektlagt deres kompetanse, i den hensikt å sikre fremtidig konkurranseevne. I saken skal retten ta stilling til om utvelgelsen av seks ansatte i nedbemanningsprosessen fyller arbeidsmiljølovens krav til saklighet. Det sentrale spørsmålet i saken er hvor stor vekt ansiennitet skal ha ved utvelgelsen av overtallige ansatte. 

Borgarting lagmannsrett avsa 12. februar 2018 dom på at oppsigelsene av de seks ansatte var å anse som ugyldige, på den bakgrunn at Skanskas saksbehandling i forbindelse med nedbemanningen led av feil og følgelig ikke var forsvarlig. Den største saksbehandlingsfeilen Skanska hadde begått var ifølge lagmannsretten at bedriften ikke hadde anvendt ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 riktig. 

Hovedavtalen § 8-1 regulerer betydningen av ansiennitet ved nedbemanning, og bedrifter som er bundet av Hovedavtalen, er forpliktet til å følge prinsippet ved nedbemanning. Bestemmelsen fastslår at «[v]ed oppsigelse på grunn av innskrenkning/omlegging kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn». Andre hovedavtaler mellom andre organisasjoner har tilsvarende bestemmelser.

Vedrørende ansiennitetsprinsippets betydning ved nedbemanning fastslår Borgarting lagmannsrett følgende:

«Bestemmelsen forutsetter at bedriften som hovedregel følger ansiennitetsprinsippet ved innskrenkninger, men åpner for at det kan gjøres unntak når det foreligger saklig grunn. Det innebærer ikke bare at ansienniteten er ett av flere saklige utvelgelseskriterier, men at tjenestetid i bedriften skal være utgangs-punktet for utvelgelsen. Ved en bemanningsreduksjon er utgangspunktet derfor at det er de sist ansatte som må gå, med mindre det etter en konkret vurdering er saklig grunn for unntak». 

Lagmannsretten var av den oppfatning at Skanska hadde gått for langt i vektleggingen av arbeidstakernes kompetanse i forbindelse med utvelgelsen, og at dette på en usaklig måte hadde gått på bekostning av ansiennitetsprinsippet. De ansatte som ble sagt opp hadde fra 5 ½ til 11 års ansiennitet.

Skanska anket Borgartings avgjørelse til Høyesterett, og anken ble sluppet inn til behandling i Høyesterett i april 2018. Saken ble imidlertid stanset av Høyesterett da LO valgte å ut egen stevning for Arbeidsretten om tolkningen av Hovedavtalen § 8-2. LO og NHO inngikk imidlertid forlik, og saken ble dermed hevet for Arbeidsretten. 

Av forliket inngått mellom partene følger blant annet:

«Av Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 første ledd følger at ansiennitet danner utgangspunkt for utvelgelse av arbeidstakere for oppsigelse. Dette innebærer at tjenestetid er et moment som skal tas i betraktning ved vurderingen av hvem som skal gis oppsigelse […] Ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn.»

NHO og LO på hver sin kant tolker forliket som standpunkt for sine oppfatninger av ansiennitetsprinsippets innhold. NHO har blant annet uttalt at forliket klargjør at ansiennitet ikke er hovedregelen ved nedbemanning. Forliket har derfor ikke vist seg å være særlig klargjørende eller veiledende i spørsmålet om ansiennitetsprinsippets betydning. 

I forbindelse med anken til Høyesterett har NHO og Skanska gjort gjeldende at ansiennitetsprinsippet skal utgjøre utgangspunktet ved nedbemanning, og at dette er mindre forpliktende enn at ansiennitet skal være «hovedregelen» slik lagmannsretten legger til grunn. Ansiennitet inngår som et av flere relevante utvelgelseskriterier som et av som skal vektlegges ved nedbemanning. LO og arbeidstakerne er på sin side av den oppfatning at lagmannsrettens standpunkt er korrekt, og at dette skal opprettholdes av Høyesterett. 

Det er satt av to dager til behandlingen i Høyesterett. Det gjenstår å se hvordan partenes fortolkning av ansiennitetsbestemmelsen i forliket angitt over vil påvirke utfallet av saken i Høyesterett.

***

Ønsker du å motta flere nyhetsbrev i arbeidsrett og informasjon om seminarer fra Arntzen de Besche? Se informasjon om AdeB forum i praktisk arbeidsrett her. Ønsker du å delta i forumet, kan du sende en e-post til 

Kompetanse

Kontaktpersoner