Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev – Ny rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om begrepet «arbeidstid» kan få konsekvenser for norske arbeidsgivere

EFTA-domstolen har 27. november 2017 avgitt en rådgivende uttalelse i sak E-19/16 Thue mot Den norske stat [2017] om tolkningen av begrepet «arbeidstid» i artikkel 2 i direktiv 2003/88/EF (Arbeidstidsdirektivet).

Saken har sin bakgrunn i den såkalte «reisetidsaken», der partene er uenige om en polititjenestemann har krav på godtgjørelse for reiser til og fra oppdrag utenfor det ordinære arbeidsstedet. Saken er for tiden til behandling i Høyesterett og berører forståelsen av begrepene arbeidstid og arbeidsfri i arbeidsmiljøloven § 10-1, som gjennomfører artikkel 2 i Arbeidstidsdirektivet i norsk rett.

Både Oslo tingrett og flertallet i Borgarting lagmannsrett kom til at reisetid til og fra oppdrag utenfor det ordinære arbeidsstedet ikke var å anse som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-1. Da saken kom til behandling for Høyesterett ble det sendt anmodning til EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse på tre spørsmål tilknyttet tolkningen av «arbeidstid» etter Arbeidstidsdirektivet. Høyesteretts behandling av saken er stanset i påvente av uttalelse fra EFTA-domstolen.

EFTA-domstolen påpeker følgende i sin uttalelse:

EFTA-domstolens uttalelse kan få konsekvenser for hvordan norske arbeidsgivere skal beregne daglig og ukentlig arbeidstid for sine ansatte. Spørsmålet om reisetid har også betydning for hvilket vern arbeidstakere får etter arbeidsmiljøloven. Vi får nå avvente hva Høyesterett kommer til.

Kompetanse