Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev – daglig leder dømt til ubetinget fengsel for brudd på arbeidstidsbestemmelsene

Den 12. februar 2020 avsa Høyesterett for første gang en dom hvor en daglig leder ble dømt til ubetinget fengsel for brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Bakgrunnen for saken var problemene med avfallshåndteringen i ti Vestfoldkommuner og Oslo kommune perioden 2015-2017. Arbeidstilsynet avdekket totalt 500 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Vestfold kommunene, og 585 brudd i Oslo kommune. 

Som følge av bruddene, ble tidligere daglig leder og styreleder i virksomheten tiltalt for overtredelse av arbeidsmiljøloven § 19-1. Bestemmelsen angir at daglig leder kan straffes ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Grunnlaget for tiltalen var at den daglige lederen hadde unnlatt å organisere virksomheten slik at arbeidstidsreglene i loven ble overholdt.

I lagmannsretten ble daglig leder dømt til ubetinget fengsel i ni måneder. Straffeutmålingen ble anket til Høyesterett. 

Høyesteretts vurdering

Høyesterett måtte først ta stilling til om overtredelsene skulle rammes av arbeidsmiljøloven § 19-1 andre ledd. Bestemmelsen angir at ved «særlig skjerpende omstendigheter», er strafferammen fengsel inntil 3 år. 

Høyesterett kom til at overtredelsene i Vestfoldprosjektet ikke ble rammet av andre ledd, fordi det ikke forelå «særlig skjerpende omstendigheter». Spørsmålet var om overtredelsene i Osloprosjektet skulle rammes av bestemmelsen.  

Høyesterett kom til at overtredelsene ble rammet av arbeidsmiljøloven § 19-1 andre ledd. Det avgjørende for Høyesteretts vurdering var følgende: 

Høyesterett uttrykker riktignok tvil om konklusjonen. Tvilen var begrunnet i at brudd på arbeidstidsbestemmelsene ikke lå i kjerneområdet for overtredelser som lovgiver ønsket å ramme ved straffeskjerpelsen fra 2015, og at fengselsstraff tidligere ikke er blitt ilagt for brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 

Høyesterett utmålte straffen til fengsel i 120 dager – hvilket var vesentlig lavere enn lagmannsretten. Etter Høyesterett sitt syn måtte domstolene utvise varsomhet med å endre straffenivået i for store sprang. Dette av hensyn til forutsigbarhet og likebehandling. 

Dommen er prinsipiell. Det er første gang en daglig leder blir dømt til ubetinget fengsel for brudd på arbeidstidsbestemmelsene. At arbeidstidsbestemmelsene er belagt med personlig straffansvar for daglig leder, også i praksis, understreker viktigheten av å følge arbeidstidsbestemmelsene. Virksomheter bør dermed gjennomgå sine rutiner for arbeidstid. 

Høyesterett påpekte at det ikke er ønskelig å endre straffenivået i for store sprang. Disse uttalelsene antyder at straffenivået ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene med tiden vil kunne fastsettes enda strengere. 

Det må imidlertid presiseres saksforholdet er spesielt. Det var tale om omfattende og forsettlige brudd på overtidsbestemmelsene. Bruddene fortsatte selv etter Arbeidstilsynet hadde hatt tilsyn, slik at de fremsto som forsettlige. Selv om dommens rekkevidde dermed er begrenset, innebærer den en bekreftelse på at forsettlige og alvorlige brudd på loven kan straffes strengt, også om forholdet ligger utenfor straffebestemmelsens kjerneområde. 

 

Kompetanse