Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Verdipapirlovutvalget har fremlagt NOU 2019: 1 om overtakelsestilbud (frivillig og pliktig tilbud)

Verdipapirlovutvalget fremla den 23. januar 2019 sin sjette delutredning med forslag til endringer i regelverket som gjelder frivillig og pliktig overtakelsestilbud i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.

Fokuset i utredningen har vært områder hvor utvalget anser at det foreligger et markedsmessig behov for endringer, behov for justeringer som følge av tilpasninger til direktiv 2004/25/EF om overtakelsestilbud, og enkelte andre særskilte forhold. 

Utredningen omfatter forslag til skjerpede regler for fremsettelse og gjennomføring av frivillige tilbud. I tillegg foreslår utvalget å innføre en utvidet dispensasjonsadgang for tilbudsmyndigheten. Dagens terskler for tilbudsplikt foreslås videreført.

Utredningen forventes å bli sendt på høring i løpet av kort tid.

HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET

Krav til forberedelser før offentliggjøring av tilbud

Utvalget foreslår skjerpede krav til forberedelse før et tilbud offentliggjøres. Hensikten med forslaget er å ivareta målselskapets interesse ved at det ikke offentliggjøres planlagte tilbud som ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet før fremsettelse. Hvilke krav som stilles til forberedelsene vil bero på konkrete forhold i hver enkelt sak. I alle tilfeller vil det være sentralt at tilbyder gjør forberedelser som viser at vedkommende er i stand til å gjennomføre tilbudet, herunder finansiering av tilbudet. Forslaget forventes å ha størst betydning ved fremsettelse av frivillige tilbud, men gjelder også ved pliktige tilbud. Utvalget er delt i et flertall og et mindretall, der flertallet (6 medlemmer) går inn for fastsettelse av slike konkrete plikter for tilbyder, mens mindretallet (3 medlemmer) mener at det ikke er behov for konkrete plikter om forberedelse. Mindretallet begrunner dette med at hensynet til målselskapet i stedet kan avhjelpes gjennom de spesifikke informasjonsplikter som er foreslått pålagt tilbyder i forbindelse med fremsettelse av tilbudet.  

Forslag til sentrale endringer i reglene om frivillige tilbud

Verdipapirlovutvalget har fremsatt forslag til nye innholdskrav i melding om fremsatt frivillig tilbud eller utløst tilbudsplikt. Meldingen skal i henhold til forslaget inneholde informasjon om plan for finansiering, forventet dato for offentliggjøring av tilbudsdokument og tidslinje for gjennomføring. Det er også foreslått at meldingen skal inneholde informasjon om eventuelle transaksjonsavtaler mellom tilbyder og målselskapet. 

Verdipapirlovutvalget har videre foreslått å sette en frist på å fremme frivillig tilbud på fire uker fra offentliggjøring av tilbudet. Etter gjeldende rett foreligger det kun en plikt til å fremsette tilbudet «innen rimelig tid» etter annonsering av planlagt frivillig tilbud. Det vil etter forslaget gjelde samme frist for å fremsette et frivillig tilbud som for et pliktig tilbud. Endringen er foretatt ut av hensyn til målselskapet, dets aksjonærer og markedet for øvrig. En lovfestet frist på fire uker vil være mer forutberegnelig og vil medføre at det ikke går for lang tid fra tidspunktet for melding om fremsettelse av frivillig tilbud til selve tilbudet fremsettes. Det åpnes for at tilbudsmyndigheten kan gjøre unntak fra fristen, f. eks. ved avklaringer av konkurranserettslig stilling. 

Det er videre foreslått en utvidelse av minstefristen for tilbudsperioden i frivillige tilbud fra to til fire uker. Regelen vil harmonere med minstefristen for pliktige tilbud. Av hensyn til at tilbyder i enkelte situasjoner vil ha behov for tilpasning, er det foreslått at tilbudsmyndigheten i særlige tilfeller kan gi dispensasjon fra kravet om minste tilbudsperiode. Ut fra dagens markedspraksis fant derimot ikke utvalget behov for å lovfeste en maksimal frist for oppfyllelse og gjennomføring av frivillige tilbud. Utvalget har også foreslått lovfestet at oppgjør for frivillige tilbud skal skje innen rimelig tid. 

Tilbudsplikt og pliktige tilbud 

I vurderingen av reglene for tilbudsplikt og pliktige tilbud har Verdipapirlovutvalget fokusert på økt fleksibilitet ved å gi tilbudsmyndigheten dispensasjonsadgang på skjønnsmessig grunnlag. Verdipapirlovutvalget har videre fokusert på at informasjonen som gis til markedet er utfyllende nok til at markedet kan foreta en korrekt prising av aksjene. Utvalget fant ikke behov for å gjøre endringer i vilkårene for utløsning av tilbudsplikt. I det følgende gis en kort oppsummering av de viktigste endringene for tilbudsplikt. 

Enkelte fellesbestemmelser 

Det er foreslått en ny bestemmelse som oppstiller et generelt krav om at offentliggjort informasjon om tilbud skal være korrekt, klar og ikke villedende. Forslaget innebærer en realitetsendring, da gjeldende rett ikke stiller krav til informasjonen som skal gis i frivillige eller pliktige tilbud. 

Likebehandling er et av de grunnleggende hensyn bak tilbudsreglene, da tilbudsprisen skal bidra til at aksjonærene som ikke har solgt sine aksjer skal sikres lik mulighet til å få oppkjøpspremien som tilbyder har betalt til aksjonærene som solgte sine aksjer. Verdipapirlovutvalget har av denne grunn foreslått et utvidet krav til likebehandling av aksjonærene ved tilbud, slik at reglene også gjelder i en periode etter at tilbudet er gjennomført. 

Utvalget har også fremsatt forslag om en ny rett for aksjonærene til å tilbakekalle en aksept tre handelsdager etter at konkurrerende tilbud er fremsatt og offentliggjort, under forutsetning av at dette skjer i løpet av tilbudsperioden for det opprinnelige tilbudet. Per i dag er aksjonærer som har akseptert et frivillig tilbud i utgangspunktet bundet av aksepter gitt selv om det i etterkant skulle fremsettes et konkurrerende bud. Utvalgets forslag begrunnes med at Verdipapirlovutvalget anser det som viktig å legge til rette for at aksjonærer har mulighet til å akseptere et konkurrerende tilbud. 

Tvungen overføring

Utvalget foreslår endringer i reglene knyttet til tvungen overføring. Aksjonærer pålegges å informere om beslutning om tvungen overføring og sentrale vilkår for slik overføring. Videre foreslås det enkelte endringer i reglene som gir unntak fra plikten til å fremsette pliktig tilbud ved tvungen overføring. Herunder er det foreslått et nytt krav om at tilbudsmyndigheten skal kontrollere om vilkårene er oppfylt, og at det skal sendes et dokument som inneholder tilbud om løsningssum og andre forhold av sentral betydning.

For å sikre samsvar mellom verdipapirhandelloven og allmennaksjeloven er det foreslått å presisere at tilbyder kan beslutte tvungen overføring i henhold til allmennaksjeloven § 4-25, i de tilfeller tilbyder etter fremsettelse av et pliktig eller frivillig tilbud har fått 9/10 eller mer av stemmeberettigede aksjer i selskapet. 

Ettersom det har oppstått tvil om anvendelsesområdet for bestemmelsen har Verdipapirlovutvalget foreslått en presisering av at bestemmelsene om tvungen overføring kun gjelder selskaper etablert i Norge. For utenlandske selskaper er det foreslått en særregel om at disse skal informere om minoritetsrettigheter på sin hjemmeside. 

Tilsyn 

Forslaget innebærer at Oslo Børs fortsetter som tilbudsmyndighet. Departementet kan velge å utpeke en annen tilbudsmyndighet ved forskriftsendring.  Utvalget foreslår videre at  tilbudsmyndigheten gis adgang til å ilegge stemmerettssuspensjon, pålegg om retting og overtredelsesgebyr. Forslaget innebærer at tilbudsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr på inntil NOK 10 millioner for fysiske personer og NOK 20 millioner for juridiske personer. Alternativt kan overtredelsesgebyret være på opptil 2 % av samlet årsomsetning for overtredelse av sentrale regler. Videre foreslår utvalget at det kan ilegges straff for overtredelse av blant annet bestemmelsene om tilbudsplikt og minste tilbudspris i pliktig tilbud.

Les Verdipapirlovutvalgets pressemelding her

 

Kompetanse

Kontaktpersoner