Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Staten trekker anke i omstridt MVA-sak

Oslo tingrett gav et eiendomsselskap medhold i at det foreligger fradragsrett for MVA ved utleie av møterom. Skattekontoret anket saken, men har nå trukket anken.

1) Omstridt sak
Saken har vært omstridt i den forstand at det forelå uenighet mellom skattekontoret og Skattedirektoratet. Skattedirektoratet var enig i eiendomsselskapets rettsoppfatning. Til tross for dette anket skattekontoret dommen til lagmannsretten. Etter at anken ble trukket er tingrettens dom rettskraftig. Eiendomsselskapet får dermed fullt medhold.

2) Sakens bakgrunn
Eiendomsselskapet var frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av lokaler til et møtesenter. Møtesenteret var ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret for servering av mat og drikke, men var ikke frivillig registrert for fremutleie. Møtesenteret fremutleide møterommene. I halvparten av tilfellene betalte brukerne for serveringstjenester i tillegg til å leie møterommet.

Skattekontoret mente at eiendomsselskapet ikke hadde rett til fullt fradrag for inngående merverdiavgift på oppføringskostnadene til møterommene. Begrunnelsen var at møterommene ikke kunne anses som såkalte «myldrearealer». Skattekontoret mente at møtesenterets tidsmessig delte bruk av møterommene, der servering skjedde på ulike tidspunkter, ikke kvalifiserte for full fradragsrett.

3) Søksmålet
Et spesielt forhold ved saken var at Skattedirektoratet, i tiden etter at skattekontorets vedtak var fattet, publiserte et fellesskriv av 19. mai 2014 som gav uttrykk for den samme rettsoppfatning som eiendomsselskapet. Eiendomsselskapet tok derfor kontakt med både skattekontoret og Skattedirektoratet for å få en avklaring på saken.

Skattekontoret fastholdt sitt vedtak. Under hovedforhandlingen i tingretten kom det imidlertid frem at dette fellesskrivet var basert på denne konkrete saken.

Oslo tingrett gav eiendomsselskapet fullt medhold, samt at skattekontoret ble dømt til å betale sakskostnader.

Skattekontoret anket saken til lagmannsretten, men tre uker før hovedforhandlingen i lagmannsretten trakk skattekontoret anken.

4) Rettskraftig dom
Tingrettens dom er dermed rettskraftig.

Dette medfører at problemstillingen knyttet til utleie av møterom er endelig avklart. Selv om servering skjer til ulike tidspunkter, vil møterom kvalifisere som «myldreareal». Utleier vil dermed få fullt fradrag for oppføringskostnader til møterommene.

Kompetanse