Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Ny dom fra Høyesterett om hovedentreprenørens kontraktshjelperansvar

Høyesterett avsa 27. mai 2020 dom hvor spørsmålet var om byggherren kunne holde hovedentreprenøren erstatningsansvarlig for skade underentreprenøren hadde påført andre eiendeler enn kontraktsgjenstanden. Det ble konkludert med at hovedentreprenøren ikke var erstatningsansvarlig da underentreprenørens skade ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til de oppgavene underentreprenøren var tildelt.

Det er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp at den som bruker en medhjelper til å oppfylle en kontraktsmessig forpliktelse, som hovedregel hefter for kontraktsbrudd som følge av medhjelperens handlinger på samme måte som om han selv hadde foretatt dem. Et utslag av dette prinsippet er kontraktshjelperansvaret, som innebærer at hovedentreprenøren kan bli erstatningsansvarlig overfor byggherren for skade som er voldt av underentreprenøren. 

Vurderingen av om det foreligger et kontraktshjelperansvar og eventuelt rekkevidden av ansvaret, må ta utgangspunkt i kontrakten mellom partene. Om avtalen ikke avklarer spørsmålet, er det relevant å se hen til det ulovfestet kontraktshjelperansvaret.

Høyesteretts avgjørelse bidrar til å avklare rekkevidden av hovedentreprenørens ulovfestede kontraktshjelperansvar for skade voldt av underentreprenør under oppfyllelsen av kontrakten, men på noe annet enn selve kontraktsgjenstanden.

Bakgrunn for saken

Saken gjaldt en tvist mellom staten og Alf Brekken og Sønner AS (ABS). Staten v/Kystverket og ABS inngikk kontrakt om utføring av utbedringsarbeid på to frittliggende moloer utenfor Andenes havn. Kontrakten mellom partene var basert på NS 8406. ABS engasjerte Polar Tugs AS som underentreprenør for å frakte steinmassene som skulle brukes til utbedringsarbeidet ut til moloene.

Steinmassene ble fraktet med slepebåt og en lekter. Som følge av sterk vind og strøm mistet Polar Tugs kontroll over slepebåten og lekteren under transporteringen.  Lekteren kolliderte med et statlig eid sjømerke som sto i havneområdet. Sjømerket ble skadet, og utbedringen kostet kr 1 565 430. For Høyesterett var spørsmålet om ABS var ansvarlig overfor Kystverket for skaden på Kystverkets sjømerke forårsaket av underentreprenørens uaktsomhet under utførelsen av kontraktsoppdraget. 

Høyesteretts vurdering av kontraktshjelperansvaret etter NS 8406: 2009

Innledningsvis fastslo Høyesterett at NS 8406: 2009 ikke uttrykkelig regulerer hovedentreprenørens ansvar for kontraktshjelperens skadevoldende handling.

NS 8406 inneholder finmaskede bestemmelser som regulerer hovedentreprenørens erstatningsansvar for forsinkelser og mangler. I den aktuelle saken var ikke skaden en følge av en forsinkelse eller en mangel, selv om skaden hadde oppstått under underentreprenørens utføring av kontraktarbeidet. I motsetning til NS 8405: 2008 punkt 42.2 og NS 8407: 2011 punkt 49.2, har ikke NS 8406 en tilsvarende bestemmelse som begrenser hovedentreprenørens ansvar for underentreprenørens skade på byggherrens ting som ikke er omfattet av kontrakten. Høyesterett konkluderte med at det ble stående uforklart hva som da gjaldt. ABS mente NS 8406 uttømmende regulerer hovedentreprenørens kontraktsansvar, mens staten på sin side gjorde gjeldende at spørsmålet om ABS’ ansvar måtte avgjøres på bakgrunn av kontraktsrettslig bakgrunnsrett. 

Høyesterett valgte ikke å ta stilling til spørsmålet, da ABS uansett ikke var ansvarlig etter kontraktshjelperansvaret. Hvorvidt NS 8406 begrenser kontraktshjelperansvaret, er dermed fortsatt uavklart.

Høyesteretts vurdering av rekkevidden av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret

Utgangspunktet for kontraktshjelperansvaret er at hovedentreprenøren hefter for kontraktsbrudd som følge av medhjelperens handlinger på samme måte som om disse var foretatt av ham selv. Når underentreprenøren skader kontraktsgjenstanden, vil ikke kontrakten være oppfylt etter sitt innhold. Hovedentreprenøren vil da kunne være erstatningsansvarlig overfor byggherren.  

Polar Tugs hadde derimot ikke skadet kontraktsgjenstanden, men sjømerket, som også tilhørte byggherren, i havneområdet. Det måtte vurderes om kontraktshjelperansvaret medførte at hovedentreprenøren skulle identifiseres med underentreprenøren også i et slikt tilfelle.

Høyesterett ga uttrykk for at dersom hovedentreprenøren skal være erstatningsansvarlig, må de skadene underentreprenøren påfører på byggherrens eiendom, i det minste ha en nærmere tilknytning til de oppgavene underentreprenøren er tildelt. Hvorvidt det foreligger en slik tilknytning, beror på en konkret helhetsvurdering. Sentrale momenter vil være om skaden har oppstått under utførelsen av kontraktsarbeidet, om skaden er påført et objekt som er betrodd hovedentreprenøren, og det skadede objektets nærhet til kontraktsgjenstanden. 

Høyesterett konkluderte med at underentreprenørens skade på sjømerket ikke hadde en nærmere tilknytning til oppgaven som underentreprenøren hadde blitt tildelt. Skaden skjedde riktignok som ledd i oppfyllelsen av kontrakten mellom byggherren og hovedentreprenøren. Samtidig var skaden påført et sjømerke som skulle vise trygg led for enhver som ferdes i Andenes havn. Det var en del av den offentlige infrastrukturen i området. Sjømerket var ikke betrodd hovedentreprenøren, og det sto heller ikke i anleggsområdet eller i umiddelbar nærhet til de moloene som skulle utbedres. For Høyesterett fremsto det derfor tilfeldig at sjømerket og kontraktsgjenstanden hadde samme eier. Ut fra dette kunne ikke Kystverket stå sterkere enn om skaden var blitt påført av en annen som ferdet i havnen. Statens anke førte ikke frem, og ABS ble frifunnet fra erstatningskravet.

Betydning av dommen

Avgjørelsen fra Høyesterett bidrar til å avklare rekkevidden av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret. Den får dermed først og fremst betydning når byggherren og hovedentreprenøren ikke har avtalt å for eksempel begrense kontraktshjelperansvaret.

Høyesterett tar ikke stilling til om NS 8406 på generelt grunnlag begrenser kontraktshjelperansvaret slik som NS 8405 og 8407. Spørsmålet fremstår som uavklart. Vi vil derfor anbefale både byggherrer og hovedentreprenører, som ønsker å basere kontrakten på NS 8406, å avklare hovedentreprenørens kontraktshjelperansvar før kontraktsinngåelsen. Det vil potensielt kunne forhindre senere konflikter.

Kompetanse

Kontaktpersoner