Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Lovforslag for stiftelser

Forslag til ny stiftelseslov (NOU 2016:21) ble publisert høsten 2016. Nærings- og handelsdepartementet har nå gitt signaler om at forslaget vil bli behandlet våren 2019. Utvalget har foreslått en rekke lovendringer som tydeliggjør styrets plikter og ansvar. Endringene er lite kontroversielle blant høringsinstansene, og det er derfor sannsynlig at endringene vil bli tiltrådt. Ny lov vil kunne tre i kraft allerede senere i år, og flere stiftelser har allerede nå startet arbeidet med å påse at styrearbeidet er i tråd med de nye kravene.

Plan for kapitalforvaltning

Stiftelsens styre skal bevare, skape og bruke kapitalen. Det er et grunnprinsipp at kapitalen skal forvaltes forsvarlig. Styret må balansere mellom en sikker investering og en tilfredsstillende avkastning. I lovforslaget innføres det nå et krav om utarbeidelse av en plan for forvaltningen som skal vise hvordan formålet er ment å realiseres. Planens omfang vil måtte tilpasses den enkelte stiftelse og kapitalens størrelse. Planen skal vurderes minst en gang i året, og den skal inntas som et eget punkt i årsberetningen. Nedenfor følger en sjekkliste som styret i mellomstore og store stiftelser bør ta hensyn til ved utarbeidelse av forvaltningsplanen: 

Plan for formålsrealisering

Styret har ansvar for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Utvalget foreslår at det skal lovfestes et eget krav om at styret i den forbindelse utarbeider en plan for gjennomføring av stiftelsens formål. Formålet med bestemmelsen er å øke bevisstgjøring omkring formålsrealiseringen. Planens omfang vil også her være avhengig av stiftelsens størrelse og kapital. For store og mellomstore stiftelser kan punktene nedenfor være veiledende for utfylling av planen:

Vi bistår en rekke stiftelser med generell rådgivning og veiledning i konkete saker. Ta gjerne kontakt med oss, dersom det er spørsmål! 

Kompetanse

Kontaktpersoner