Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Kapitaldekning av forward flow-avtaler - Finanstilsynet med presiseringer

Finanstilsynet kom nylig med presisering av at utestående ubenyttet volum for overdragelse av fordringer under forward flow-avtaler skal kapitaldekkes etter reglene for lånegarantier med 100 % konverteringsfaktor og med risikovekt lik den som gjelder for de fordringene som kan overdras under avtalen. Denne presiseringen vil legge et betydelig press på å reforhandle forward flow-avtaler.

Forward flow-avtaler har fått stor utbredelse de siste årene. Under disse avtalene avtaler selger av misligholdte fordringer (typisk banker) og kjøper (typisk finansieringsforetak spesialisert på erverv av misligholdt gjeld) betingelser for overdragelser av porteføljer med misligholdte lån i en angitt periode, vanligvis med adgang til fornyelse. Det er vanlig å angi et maks volum som kan overdras under avtalen i avtaleperioden.

I en melding 9. april kom Finanstilsynet med presiseringer vedrørende kapitaldekning av slike avtaler for kjøper etter standardmetoden i kapitalkravsforskriften.

Finanstilsynet viser til gjennomgang av et utvalg forward-flow avtaler og gir uttrykk for at avtalene har mange likhetstrekk med lånegarantier og at de derfor skal ha en konverteringsfaktor på 100 % etter kapitalkravsforskriften § 6-1. Det innebærer at hele utstående overføringsvolum skal benyttes ved ved beregningen av kapitaldekningen etter standardmetoden. Har avtalen en ramme på MNOK 350, og MNOK 100 er overført/kjøpt under avtalen i angjeldende periode, skal resterende MNOK 250 kapitaldekkes. Dette lånevolumet skal multipliseres med den pris som er avtalt for erverv av lån under avtalen. Er det f.eks. avtalt 79 % av pålydende, blir beløpet i vårt eksempel MNOK 197,5. 

Finanstilsynet viser så til at risikovekten vil være 150 % fordi lånene som kan overdras under avtalen vil være misligholdte lån, jf. kapitalkravsforskriften § 5-11. Det innebærer at beregningsgrunnlaget i vårt eksempel blir MNOK 296,25. Med en kapitaldekningsgrad på 20 % vil denne kredittrisikoen måtte kapitaldekkes med MNOK 59,25 ansvarlig kapital. 

Finanstilsynet avviser at rett til oppsigelse av forward-flow avtaler skal hensyntas, og uttaler i den forbindelse at «Finanstilsynet legger til grunn at foretaket på rapporteringstidspunktet ikke kan vite om det vil inntreffe forhold fremover som gjør det mulig å si opp avtalen eller kansellere videre oppkjøp». 

For avtaler som løper videre ut over den opprinnelige avtaleperioden inntil én av partene sier den opp, skal utløpstidspunktet i følge Finanstilsynet settes «tidligst til utløpet av varslingsperioden for kjøpers ubetingede rett til å si opp avtalen».

Finanstilsynet legger som nevnt til grunn at risikovekten skal være 150 % fordi det er tale om kjøp av misligholdte lån. En rekke forward-flow avtaler gjelder imidlertid overdragelse av låneporteføljer bestående av lån som ikke skal være misligholdt i 90 dager eller mer. I disse tilfellene skal man anvende risikovekten for ikke-misligholdte lån. For usikrede lån til fysiske personer er denne 100 %, jf. kapitalkravsforskriften § 5-15 femte ledd.

Det er ikke uvanlig å operere med flere priser i forward-flow avtaler, f.eks. 81 % for lån som er misligholdt i inntil 45 dager og 79 % for lån i intervallet 45 til 90 dager. Finanstilsynet gir ikke uttrykk for hvilken pris som skal benyttes i slike tilfeller. 

For mange kjøpere under forward-flow avtaler vil presiseringene fra Finanstilsynet medføre en dramatisk endring av de forutsetningene som er lagt til grunn for inngåelsen av avtalene. Dette vil gi et press på reforhandling av avtalene med sikte på å foreta endringer som medfører at disse ikke lenger kan anses som lånegarantier. Selger-sidens behov for forutberegnelighet og kjøper-sidens behov for å unngå kapitaldekning av utestående ubenyttet volum under avtalene må avstemmes i nye løsninger. 

Les Finanstilsynets presiseringer her.

 

Kompetanse

Kontaktpersoner