Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Endringer i den nordiske skatteavtalen

De nordiske landene signerte 29. august 2018 en endringsprotokoll til den nordiske skatteavtalen. Endringene gjennomfører noen av OECDs anbefalte tiltak mot skatteunndragelse.

I protokollen er det inntatt en ny bestemmelse som skal forhindre misbruk av skatteavtalen. Fordeler etter skatteavtalen vil ikke gis en skattyter hvis et av hovedformålene med en transaksjon eller et arrangement var å oppnå denne fordelen (den såkalte «Principal Purpose Test»). Den andre endringen er en justering i prosedyren for tvisteløsning (MAP-forhandlinger). Etter dagens regel må en skattyter som er skattlagt dobbelt anmode bostedsstaten om å innlede forhandlinger med den andre staten som har skattlagt inntekten. I følge den nye endringen kan denne anmodningen rettes også til myndighetene i det andre landet som har skattlagt inntektene. Norge har denne bestemmelsen i sine senere skatteavtaler.

Disse to endringene utgjør minimumsstandarden som OECD-landene har forpliktet seg til.

Noe overraskende har de nordiske landene ikke vedtatt den valgfrie voldgiftbestemmelsen som løsning dersom landene ikke kommer til enighet gjennom MAP-forhandlinger. Norge har per i dag en slik bestemmelse i skatteavtalene med Storbritannia, Nederland og Sveits. En voldgiftsbestemmelse ville styrket rettssikkerheten for skattytere, ved at statene tvinges til å komme til enighet i tilfeller av dobbeltbeskatning for å unngå at fordelingen av beskatningen fastsettes av en voldgiftsdomstol.

I tråd med OECDs anbefalinger, er det i formålet med skatteavtalen lagt til at den ikke skal gi muligheter for dobbelt ikke-beskatning eller redusert beskatning ved skatteomgåelser.

Regjeringen oversendte 7. september 2018 en proposisjon til Stortinget for vedtakelse av endringsprotokollen. Det ventes at endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2019.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-114-s-20172018/id2610218/

Kompetanse

Kontaktpersoner