Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - En ny dom fra Høyesterett avklarer terskelen for endringsoppsigelser

En ny dom fra Høyesterett, avsagt 15. mai 2019, klargjør vilkårene for endringsoppsigelse. Saken gjaldt en overstyrmann på Hurtigruten som ble oppsagt som følge av flere navigasjonsfeil som medførte at skipet gikk på grunne med 471 passasjerer om bord samt en besetning på 85 stykk. Samtidig som overstyrmannen ble gitt oppsigelse, ble han tilbudt en annen stilling som førstestyrmann i selskapet. Han takket ja til dette, men under forutsetning av at han fremdeles sto fritt til å reise sak om gyldigheten av endringsoppsigelsen. Oppsigelsen ble gitt etter skipsarbeidsloven, men dommen har likevel overføringsverdi til oppsigelser etter arbeidsmiljøloven, da oppsigelsesbestemmelsene i lovene er sammenfallende.

Hurtigruten gjorde i saken gjeldende at terskelen for endringsoppsigelser er lavere enn ved alminnelige oppsigelser. Høyesterett uttaler i den forbindelse at utgangspunktet er at verken loven eller forarbeidene gir støtte for dette. De peker imidlertid på at en oppsigelse må være basert på et forsvarlig skjønn, i tillegg til at arbeidsgiver må vektlegge rimeligheten av oppsigelsen overfor arbeidstaker. Høyesterett viser i den forbindelse til høyesterettspraksis på at rimelighetsbetraktninger har blitt trukket inn som en del av saklighetsvurderingen av om en oppsigelse er gyldig eller ikke. Det skal for øvrig også foretas en forholdsmessighetsvurdering ved gjennomføring av oppsigelse, som innebærer at det skal vurderes hvorvidt det foreligger mindre drastiske alternativer enn å gå til formell oppsigelse. 

Rimeligheten av oppsigelsen overfor arbeidstaker er følgelig et moment som inngår i saklighetsvurderingen, og det må ved denne avveiningen også kunne legges vekt på om arbeidstakeren får fortsette i virksomheten, ifølge Høyesterett. Høyesterett peker i den forbindelse på at konsekvensene av en oppsigelse blir langt mindre alvorlig i slike tilfeller. 

Høyesterett konkluderer ikke direkte om terskelen for oppsigelse er lavere enn ved endringsoppsigelse. Dommen tyder likevel på at terskelen for endringsoppsigelse er noe lavere enn ved oppsigelse, og den avklarer derfor terskelen for endringsoppsigelse. I hvilken grad det kan vektlegges i saklighetsvurderingen at arbeidstaker har blitt tilbudt en annen stilling vil imidlertid variere fra sak til sak. Hvor store forskjeller det er mellom de to stillingene vil blant annet være et relevant moment i den forbindelse. I den forbindelse ble det vektlagt av Høyesterett at stillingen arbeidstaker ble tilbudt hadde betydelige likehetstrekk med stillingen som overstyrmann.

Høyesterett konkluderte med at oppsigelsen var gyldig. Hurtigrutens virksomhet stilte særlige krav til sikkerhet. Ulykken var videre forårsaket av en rekke feil, som dels skyldtes brudd på regelverket og dels dårlig skjønn. Det ble særlig vektlagt at arbeidstakers stilling var ledende og særlig ansvarsfull. Det ble derfor heller ikke vektlagt at han hadde lang fartstid og var uten tidligere formelle advarsler.

Kompetanse

Kontaktpersoner