Hopp direkte til innhold

Ni nye partnere i Arntzen de Besche

Vi styrker våre team innenfor M&A og kapitalmarkeder, tvisteløsning og prosedyre, fiskeri og havbruk, konkurranserett, skatt, arbeidsrett og compliance og granskning. Arntzen de Besche har nå 58 partnere.

- Vi er stolte over at så mange dyktige advokater ønsker å bli med på den spennende utviklingen vår fremover, uttaler managing partner Sven Iver Steen. Vi tilfører sterk kompetanse innenfor store fagområder som M&A og kapitalmarkeder, og tvisteløsning og prosedyre. I tillegg bygger vi opp et nytt satsningsområde innenfor fiskeri og havbruk, hvor vi får svært mange nye kunder. Vi gleder oss over å ta opp tre partnere fra egne rekker innenfor kompetanseområdene konkurranserett, skatt, arbeidsrett og granskning og compliance. Et sterkt lag, blir enda sterkere, uttaler Steen. 

Fiskeri og Havbruk

Bjørn Sørgård er spesialist i havbruks- og fiskeriforhold og har omfattende erfaring som rådgiver i forretningsjuridiske og offentligrettslige spørsmål til kommersielle aktører og intresseorganisasjoner innen fiskeri- og havbruksnæringen. I tillegg har Bjørn lang erfaring med forhandlinger og gjennomføring av offshoreprosjekter, og fra store tvistesaker innen olje- og offshoreindustrien.  Bjørn har tidligere arbeidet i Fiskeridepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Simonsen Vogt Wiig og som partner i Kyllingstad Kleveland. Han ble i 2015 og 2016 rangert på 2. plass innen fiskeri og havbruk i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. 

Ida Espolin Johnson har lang erfaring med rådgivning til fiskeri- og havbrukssektoren innen ulike corporate-spørsmål, herunder transaksjoner, selskapsrett mv. og også tvister. Ida har særskilt kjennskap til finansbransjen og har også operativ erfaring som leder for en av Norges største pensjonsleverandører. Hun har hatt og har flere verv innen finansbransjen. Ida har tidligere erfaring som partner i Kyllingstad Kleveland, partner og managing partner i Steenstrup Stordrange, konserndirektør og juridiske direktør i KLP og som advokatfullmektig i BA-HR. 

M&A og Kapitalmarkeder

Marianne Sahl Sveen arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner, verdipapirrett og M&A, med særlig fokus på noterte og internasjonale grensekryssende transaksjoner. Marianne har betydelig erfaring med børsnoteringer og andre kapitalmarkedstransaksjoner innenfor områder som blant annet shipping, sjømat, E&P, teknologi, finans og eiendom, og har deltatt som juridisk rådgiver i en rekke av de større kapitalmarkedstransaksjonene i det norske markedet de siste årene.

Lars Horgen Hinze har lang erfaring i å bistå finansielle rådgivere, investeringsfond, samt andre finansielle og industrielle aktører med oppkjøp, fusjoner, andre egenkapitaltransaksjoner, investeringer og restruktureringer. I tillegg har Lars omfattende erfaring innen kapitalforvaltning og private equity og rådgir flere verdipapirforetak og andre investeringsgrupper vedrørende spørsmål knyttet til etablering av investeringsfond, organisering av forvaltningen, insentivprogrammer, pågående investeringsvirksomhet og exit prosesser. Han har 13 års erfaring fra Wikborg Rein. 

Tvisteløsning og prosedyre

Knud Jacob Knudsen har lang prosedyreerfaring og har Møterett for Høyesterett. Knud har ført et stort antall saker for tingretten, lagmannsrettene og Høyesterett, samt voldgiftsretter. Knudsen arbeider særlig med sluttoppgjørstvister i entreprisesaker og mangler, forsinkelse og dagmulkt i entrepriseforhold, selskapsrett, ansvar og store standardkontrakter, samt tvister om mislighold og garantibrudd i forbindelse med aksjekjøp. Knud kommer fra stillingen som partner og leder av prosedyreavdelingen i DLA Piper, og har tidligere erfaring som utreder i Høyesterett, advokat i Mageli og vernepliktig jurist for Generaladvokaten. 

Andreas Nordby har lang erfaring med arbeid i krysningen mellom prosedyre og rådgivning til særlig bransjene teknologi/telekom/IT, legemidler/bioteknologi, næringsmidler, media/underholdning/filmproduksjon, samt varehandel. Andreas har også bred erfaring fra løpende rådgivning og avtaleutforming innenfor immaterialrett og IT-rett. Andreas har 8 års erfaring fra Thommessen, og har arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og hos Kommuneadvokaten i Oslo.

Konkurranserett

Thea Susanne Skaug har over 15 års erfaring innenfor konkurranserett, og har tidligere arbeidet i Konkurransetilsynet, herunder som juridisk direktør. Hun har også vært sekretariatsleder for konkurranselovutvalget, og vært med i to lovutvalg vedrørende konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet. Hun bistår særlig i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, etablering av joint venture, konkurransebegrensende samarbeid, misbruk av dominerende stilling og utforming av compliance programmer. Thea arbeider også innen markedsrett og offentlige anskaffelser. Thea startet i Arntzen de Besche i 2005.

Skatt

Eyvind Sandvik har lang erfaring innen alminnelig bedriftsbeskatning, internasjonal skatterett og selskapsrett. Eyvind bistår klienter i rådgivning, transaksjoner og restrukturering, samt bistår jevnlig norske og utenlandske selskaper i tvistesaker med skattemyndighetene. I tillegg til norsk advokatbevilling, har han også New York Bar Exam. Sandvik har erfaring fra PwC i Oslo og USA, samt skattelovavdelingen i Finansdepartementet. Eyvind har arbeidet i Arntzen de Besche siden 2012.

Arbeidsrett, granskning og compliance

Monica Furustøl arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, granskning og compliance. Hun arbeider særlig med rådgivning til virksomheter og ansatte i forbindelse med tilsyn og kontroll fra offentlige etater, blant annet i forbindelse med arbeidsulykker. Monica har en allsidig juridisk bakgrunn og bred erfaring fra tvisteløsning og prosedyre, herunder som tidligere statsadvokat og dommerfullmektig. Hun har også internasjonal erfaring fra arbeid som jurist ved FNs eiendomskommisjon i Kosovo, og hun har i flere år vært foreleser ved Universitetet i Stavanger i fag som helserett og internasjonale menneskerettigheter. Monica startet i Arntzen de Besche i 2014.

I tillegg til ni nye partnere, har vi den 2. januar gleden av å ta imot seks advokatfullmektiger samt Leder Forretningsutvikling. 

Monica Furustøl var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Kompetanse

Kontaktpersoner