Hopp direkte til innhold

MVA-kompensasjon – Viktige signaler for 2017

I Revidert Nasjonalbudsjett som ble framlagt 11. mai 2016 gir Regjeringen positive signaler for avklaring av sentrale problemstillinger hva gjelder merverdiavgiftskompensasjon for kommuner mv.

1) Kulturhus og MVA-kompensasjon
Det siste året har flere kommunale kulturhus, kulturinstitusjoner og svømmehaller mottatt krav om tilbakebetaling av mottatt merverdiavgiftskompensasjon med den begrunnelse at de driver økonomisk aktivitet i konkurranse med private tilbydere, og derved mottar ulovlig støtte i forhold til EØS-avtalen. Det dreier seg om betydelige beløp. Regjeringen sier i Meld. St. 2 at det nå er igangsatt et arbeid for å undersøke nærmere hvilket handlingsrom som foreligger i lys av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Kulturhus o.l. er et eksempel som nevnes i denne forbindelse. Regjeringen uttaler at de vil komme tilbake til disse problemstillingene, og med eventuelle forslag om et mulig EØS-rettslig handlingsrom, i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017.

2) Boliger med helse og sosiale formål
Regjeringen uttaler at de opptatt av et godt samarbeid mellom offentlige og private virksomheter når det gjelder drift av helse- og omsorgstjenester, og nevner at det bl.a. har utviklet seg en fast forvaltningspraksis for kun å gi kompensasjon for merverdiavgift knyttet til institusjonslignede tilbud. Regjeringen sier at de vil komme tilbake til problemstillinger knyttet til dette i Statsbudsjettet for 2017.

3) Private skolers internatdel
Regjeringen sier at de ønsker å utvide kompensasjonsordningen til også å omfatte privatskolers anskaffelser til oppføring og drift av internatdelen i de tilfeller hvor bo- og undervisningstilbudet fremstår som koordinert og samlet. Det uttales at det er igangsatt et arbeid med dette, og at det vil bli fremmet et forslag om en slik utvidelse i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017.

Les nyhetsbrevet i pdf her.

Kompetanse