Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev MVA: Fradrag ved kjøp av eiendomsselskap

Borgarting lagmannsrett har i en fersk dom sagt ja til MVA-fradrag for transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap.

NÆRMERE OM SAKENS FAKTUM

Selskapet (A) kjøpte i januar 2012 alle aksjene i et eiendomsselskap (E1), som drev utleie av næringseiendom. E1 var frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret. I oktober 2013 kjøpte A enda et eiendomsselskap (E2), som også var frivillig registrert. Både E1 og E2 fortsatte denne utleievirksomheten etter oppkjøpet. A ble fellesregistrert med E1 og E2 fra 5. avgiftstermin (september/oktober) 2013. I forbindelse med oppkjøpet av E2 benyttet A både advokater og rådgivere. Da fellesregistreringen ble innvilget, fradragsførte A inngående MVA på disse fakturaene. Skatt øst gjennomførte kontroll, og nektet fradragsføringen. Vedtaket ble påklaget til Klagenemnda for merverdiavgift som stadfestet skattekontorets vedtak med dissens 3-2. Saken ble bragt inn for Oslo tingrett som i dom av 10. november 2015 gav staten medhold. Dommen ble anket, og Borgarting lagmannsrett har i sin dom av 23. januar 2017 gitt A medhold og dermed kommet til at Klagenemndas vedtak er ugyldig på grunnlag av feil rettsanvendelse.

LAGMANNSRETTENS BEGRUNNELSE

Lagmannsretten gir overordnet uttrykk for at det ikke kan skilles mellom de tilfeller der man kjøper eiendom gjennom aksjeselskap og de tilfeller man kjøper eiendommen direkte. Dette er i tråd med våre anførsler om at formålet med å kjøpe et eiendomsselskap ikke er selve aksjene som sådan, men eiendommen som ligger i dette selskapet. Lagmannsretten viser i denne forbindelse til Høyesteretts dom i ConocoPhillips-saken (Rt-2014-217) som gjaldt skatt, men hvor Høyesterett uttalte at det kan være godt forretningsmessig begrunnet å kjøpe et eiendomsselskap fremfor å kjøpe selve eiendommen.

Videre sier lagmannsretten at dersom man ikke oppnår fradrag for inngående MVA ved kjøp av eiendomsselskaper som driver avgiftspliktig utleie av næringseiendom, vil dette medføre en konkurransevridning som er uønsket av lovgiver. Lagmannsretten legger dermed til grunn at advokat- og rådgiverkostnadene er relevante for den avgiftspliktige utleievirksomheten i den fellesregistrerte enheten, selv om kostnadene er pådratt før registreringen kom på plass. Det vil dermed foreligge rett til fradrag etter reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør, jf. merverdiavgiftsloven § 8-6.

VÅRE KOMMENTARER TIL DOMMEN

Det er åpenbart at lagmannsretten har lagt betydelig vekt på at fradragsretten ikke skal bestemmes av måten en næringseiendom erverves på. Dette har klart sammenheng med de grunnleggende prinsippene i avgiftsretten om nøytralitet, og at merverdiavgiftssystemet ikke skal føre til konkurransevridninger. Videre er det tydelig at lagmannsretten legger vekt på bakgrunnen for at man pådrar seg en kostnad og formålet med denne. Det er også interessant å merke seg at lagmannsretten avviser Telenor-dommen (Rt-2015-652) som relevant for spørsmålet om fradragsrett ved kjøp av aksjeselskap. Telenor-dommen gjaldt salg av aksjeselskap. Ved salg av aksjeselskap vil selgeren ha en utgående transaksjon som er unntatt fra merverdiavgift (merverdiavgiftsloven § 3-6, unntaket for finansielle tjenester). I denne dommen la Høyesterett vekt på at merverdiavgift er en transaksjonsskatt, og at kostnader knyttet til transaksjoner som er unntatt fra avgiftsplikt ikke er fradragsberettiget. Det stilles seg annerledes med kjøp av aksjeselskaper for da foreligger det ingen unntatt transaksjon. Lagmannsretten sier derfor at det må være avgjørende for relevanskravet at den pådratte kostnaden har en tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten som skal oppnås gjennom anskaffelsen, som i dette tilfellet er utleie av næringseiendom. Lagmannsretten påpeker i dommen at avgiftsmyndighetenes praksis har vært sprikende, men legger vekt på at Klagenemnda for merverdiavgift den siste tiden har vært konsekvent på at kjøp av eiendom og eiendomsselskap skal likestilles.

DOMMEN ER IKKE RETTSKRAFTIG

Dommen ble avsagt den 23. januar 2017 og er ennå ikke rettskraftig. Staten har fire uker for å bestemme seg om de vil anke dommen til Høyesterett.

Kompetanse