Hopp direkte til innhold

Kronikk i DN: Teppefall for utbyttevurdering i generalforsamlingen

Har generalforsamlingen vedtatt utbetaling av utbytte, kan ikke selskapets styre gjøre om på det. Disposisjonen er gjennomført. Men i forkant er det handlingsrom.

Finansdepartementet gikk ikke inn for å innføre midlertidig utbytteforbud, slik Finanstilsynet foreslo tirsdag forrige uke, men «er enig med Finanstilsynet i at det nå er viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten».

Når er så en utbyttedisposisjon endelig, slik at det ikke er adgang for foretaket til å omgjøre den?

I det generalforsamlingen treffer vedtak om kontantutbytte, får aksjonærene og egenkapitalbeviseierne krav på utbytte – en fordring på selskapet, og selskapet kan ikke ved senere vedtak i generalforsamlingen annullere eller redusere denne fordringen ved å treffe nytt vedtak.

Særlig tydelig blir dette skillet for børsnoterte foretak der verdipapiret normalt vil noteres uten rett til å motta utbytte – «ex. utbytte» – dagen etter at beslutningen er fattet i generalforsamlingen.

På det tidspunktet har utbytteretten og verdipapiret «skilt lag», og en reversering vil dermed ikke lenger være mulig.

Normalt fastsettes det et forfallstidspunkt i generalforsamlingens utbyttevedtak (og forfall kan ikke settes senere enn seks måneder etter vedtakstidspunktet). Dersom det ikke er satt noe bestemt forfallstidspunkt, forfaller utbyttefordringen umiddelbart, ved avslutningen av det møte hvor utbytte er besluttet, kun med tillegg av tid for iverksettelse.

I korthet vil foretak som har avholdt generalforsamling – om enn så lydhøre de ønsker å være for de sterke politiske signalene som gis – ikke kunne gjøre endringer. Disposisjonen er gjennomført.

Hva er så handlingsrommet for foretak som har foreslått utbytte, men hvor beslutningen ennå ikke er fattet? Det har kanskje til og med gått ut en innkalling til generalforsamling med styrets forslag om anvendelse av overskudd, gjennom utdeling til aksjonærene eller egenkapitalbeviseierne?

Styret har etter aksjelovgivningen absolutt kompetanse når det gjelder forslag til utbytte, både om det skal utbetales, og størrelsen på dette. Generalforsamlingens handlingsrom er begrenset til å akseptere styrets forslag, vedta et lavere beløp eller forkaste/be styret revurdere forslaget.

Signalene fra Finansdepartementet tilsier at styrene i banker og forsikringsforetak nå må vurdere hvorvidt det kan besluttes utdelinger fra foretaket.

Samme praktiske problemstillinger kan oppstå for selskaper utenfor finanssektoren, der den ekstraordinære koronasituasjonen gjør at styret ser seg nødt til å revurdere utbytteforslag. Gitt at utbytte ennå ikke er vedtatt av generalforsamlingen, står styret i en slik situasjon fritt til å foreslå at utbyttevurderingen utsettes. Det kan gjøres ved at styret fremmer et nytt forslag til generalforsamlingen, eller at selve generalforsamlingen utsettes.

Dersom styret før avholdelsen av generalforsamlingen har trukket eller redusert sitt forslag til utbytte, vil det binde generalforsamlingen, slik at vedtak i tråd med det opprinnelige forslaget ikke kan vedtas.

Et spørsmål som kan reises er om aksjonærer som nå ser reprising av aksjen som følge av forslag til redusert utbytte, kan sies å ha et krav mot selskapet som følge av styrets endringsforslag. Det vil her kunne argumenteres med at i en ekstraordinær situasjon som den foreliggende, og hensett til selskapets egen situasjon (og gitt riktig oppfyllelse av informasjonsplikten), vil det foreligge legitime grunner til å omgjøre et forslag, selv om aksjonærer har lidd tap gjennom handel der opprinnelig forslag til utbytte var hensyntatt i prisingen av aksjen.

Det er også grunn til å holde fast ved at rettskrav på utbytte oppstår først ved generalforsamlingens vedtak, og før dette foreligger, vil aksjonærene måtte forvente at det foreligger en viss risiko for at utbytte kan falle bort.

Forfattere er Marianne Sahl Sveen og Karl Rosén.

Kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv 31. mars og er tilgjengelig her

Les vårt nyhetsbrev "Utdeling av utbytte under koronakrisen" som ser på på hvilke regler aksjeselskaper, allmennaksjeselskap og finansforetak bør hensynta i forbindelse med utdeling av utbytte under koronakrisen.  

Kompetanse

Kontaktpersoner