Hopp direkte til innhold

Koronaviruset: Styrets ansvar i ekstraordinære situasjoner - rettet mot eiendomsselskaper

I disse «korona-tider» er situasjonen dramatisk for de fleste selskaper og aktører i samfunnet. I Finansavisen og Dagens Næringsliv har det for eksempel vært opphetet diskusjon omkring leietakers plikt til å betale husleie på tross av leietakers reduserte omsetning som følge av myndighetenes tiltak i forbindelse med Covid-19. Dagens ekstraordinære situasjonen betyr at styret vil ha en aktivitetsplikt utover det som er normalt.

Styret er selskapets øverste ledelsesorgan og har et forvaltnings- og tilsynsansvar. I ekstraordinære situasjoner skjerpes ansvaret. 

I dagens situasjon vil det for det første bety at styrets forpliktelse til å skaffe seg oversikt over selskapets situasjon inntreffer umiddelbart, og at styret oftest ikke bør vente til neste ordinære styremøte med å bli oppdatert. Det kan videre bety at styret må ta aktive og drastiske grep for å støtte administrasjonen i en ekstraordinær situasjon. Videre må selskapet og styret holde seg orientert om den raske utviklingen som skjer, ofte på daglig basis, vedrørende rettslige endringer og offentlige tiltak. Dersom styret forholder seg passiv eller ikke håndterer situasjonen på en aktsom måte, risikerer det enkelte styremedlem i ytterste konsekvens å pådra seg erstatnings- eller straffansvar.

Selv om det er styreleders oppgave å innkalle til styremøte, kan ethvert styremedlem og daglig leder kreve at styret samles for å behandle bestemte saker. 

Telefonstyremøter vil være naturlig møteform i disse tider.  I punkt 2 vil det redegjøres nærmere for adgangen til å avholde generalforsamlinger og styremøter over telefon i lys av en ny midlertidig forskrift. Deretter vil vi i punkt 3 – 7 fremheve sentrale spørsmål styrer i eiendomsselskap bør stille seg i disse dager, og som bør følges opp mot øverste ledelse. De fleste punkter vil være sentrale både for store og mindre eiendomsselskaper, herunder også SPV-selskaper som bare driver utleie av fast eiendom. 

2 UNNTAK MOT Å AVHOLDE FYSISKE STYREMØTER OG GENERALFORSAMLINGER

Med hjemmel i Koronaloven er det vedtatt en midlertidig forskrift som gjør unntak fra aksje- og allmennaksjelovens regler om fysisk møter i selskaper som følge av utbruddet av Covid-19 («Unntaksforskriften»). Unntaksforskriften varer i én måned og opphører 27. april 2020 (sammen med Koronaloven). Departementet har varslet at Unntaksforskriften vil forlenges ved utløpet. 

Unntaksforskriften har som formål å legge til rette for at styremøter og generalforsamlinger i aksje- og allmennaksjeselskaper kan skje uten fysiske møter. Ved eventuell motstrid mellom Unntaksforskriften og aksje-/allmennaksjeselskaps-/revisorloven har Unntaksforskriften forrang. Unntaksforskriften innebærer at: 

Det er vedtatt tilsvarende midlertidige forskrifter med unntak fra å gjennomføre fysiske møter i ansvarlige selskap, kommandittselskap, stiftelser og samvirkeforetak. 

3 ANSATTE 

Mange av de større eiendomsselskapene har ansatte. Styrets første oppgave er å sikre situasjonen knyttet til selskapets ansatte. Styret må skaffe seg oversikt over følgende spørsmål: 

4 DRIFT

Styret har ansvaret for løpende forvaltningen, og må få oversikt over den løpende driften i selskapet:

5 LIKVIDITET OG RISIKO

Etter aksjeloven skal selskapet til enhver tid ha en forsvarlig egenkapital og likviditet sett opp mot omfanget og risikoen ved selskapets virksomhet. Styret har en handleplikt dersom egenkapitalen ikke lenger er forsvarlig. For å ivareta sitt ansvar må styret derfor bl.a. vurdere følgende:

6 REGNSKAPSAVLEGGELSE, COMPLIANCE

Styret har det øverste ansvaret for at selskapet overholder plikten til å føre regnskap etter regnskapsreglene, og for at selskapet drives i samsvar med øvrig relevant regelverk. Styret må derfor kartlegg følgende:

7 INFORMASJON OG FORHOLDET TIL AKSJONÆRER, ANDRE INTERESSENTER

Styret bør i rimelig utstrekning sørge for at aksjonærer og andre interessenter får oppdatert informasjon om selskapets status og virksomhet.

8 GOD VIRKSOMHETSSTYRING, OPPFØLGNING OG KRISEBEREDSKAP

Styret bør også sørge for planer for ulike scenarier fremover, ettersom situasjonen utvikler seg.

Kompetanse

Kontaktpersoner