Hopp direkte til innhold

Gjennomføring av reparasjonsemisjoner – ny veiledning fra Oslo Børs

Børsen har 19. april 2017 kommet med ny veiledning knyttet til gjennomføring av reparasjonsemisjoner. Børsen gir uttrykk for at det har utviklet seg en praksis der reparasjonsemisjoner gjennomføres på en måte som utelukker visse grupperinger av aksjonærer fra deltakelse, hvilket er utfordrende sett hen til det verdipapirrettslige likebehandlingsprinsippet.

Formålet med en reparasjonsemisjon vil være ivaretakelse av likebehandlingsprinsippet gjennom reparasjon av utvanningseffekten og en eventuell økonomisk forfordeling som den rettede emisjonen innebærer for aksjonærene. Børsens veiledning gir anvisning på hvordan utstedere og tilretteleggere i reparasjonsemisjoner skal forholde seg til likebehandlingsprinsippet ved fastsettelse av utvelgelseskriteriene for de aksjonærene som får delta i reparasjonsemisjonen.

Bruk av beholdningsterskler – registrert beholdning i VPS

Børsen har presisert at bruk av en definert maksimum beholdningsterskel som kriterium for utelukkelse i utgangspunktet ikke i seg selv vil anses for å være i strid med likebehandlingsprinsippet, forutsatt at den grupperingen som utelukkes er gitt en reel mulighet til å delta i den rettede emisjonen. Der slik begrensning knyttes til registrert aksjeinnehav på VPS konto vil dette imidlertid anses problematisk dersom en aksjonær har deler av sin beholdning registrert på forvalterkonto. Børsen presiserer derfor at vilkår for deltakelse i emisjoner (både rettede og reparasjonsemisjoner) må utformes på en måte som ivaretar kravet til likebehandling. Dersom vilkårene utformes på en måte som reelt avskjærer deltakelse fra aksjonærer med aksjer registrert på forvalterkonto, vil dette anses problematisk i et likebehandlingsøyemed.

Forutgående invitasjon til deltakelse i rettet emisjon

Børsen har i veiledningen påpekt at en forutgående invitasjon til deltakelse i rettet emisjon ikke i seg selv er et tilstrekkelig saklig utvelgelseskriterium ovenfor aksjonærer dersom disse ikke er gitt reell mulighet til å delta i den rettede emisjonen. Dette kan være seg at aksjonær ikke har vært tilgjengelig når invitasjonen ble gitt eller at den aktuelle aksjonæren grunnet interne prosesser ikke kan foreta en slik beslutning i det korte tidsrommet før ordreboken stenges. Det kan også være seg at tilrettelegger har kontaktet forvalteren som ikke har hatt tilstrekkelig tid til å kontakte de bakenforliggende aksjonærene. Det fremgår av veiledningen at utsteder og tilrettelegger i slik situasjon må besørge tilstrekkelig dokumentasjon og gode rutiner for å sikre hvilke aksjonærer som er gitt reell mulighet til å delta i den rettede emisjonen, og som dermed kan utelukkes fra reparasjonsemisjonen uten å komme i strid med det verdipapirrettslige likebehandlingsprinsippet.

Veiledningen fra børsen gjelder i tillegg til den veiledningen som ble gitt i børssirkulære 2/2014 og er tilgjengelig her.

Kompetanse

Kontaktpersoner