Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Innsideinformasjon i energimarkedene: ACER har publisert ny utgave av REMIT-veiledningen

ACER oppdaterte 8. april 2020 sin veiledning om anvendelse av REMIT-forordningen. Veiledningen gir nasjonale reguleringsmyndigheter råd om hvordan bestemmelser i forordningen skal forstås. REMIT-veiledningens femte utgave presiserer ytterligere begrepet «innsideinformasjon» og hvilke forhold som utgjør slik informasjon. Selv om REMIT foreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen, bygger de norske reglene om markedsmisbruk i kraftmarkedet på EU-regelverket. REMIT-veiledningen har derfor sentral betydning for tolkningen av de norske reglene.

Kort om REMIT

REMIT – «Regulation on energy market integrity and transparency» – ble vedtatt i EU i 2011. Forordningen forbyr markedsmanipulasjon og innsidehandel i engrosmarkedene for elektrisitet og gass. Videre oppstilles en omfattende informasjonsplikt for markedsaktørene: Den som besitter innsideinformasjon plikter aktivt å gjøre denne tilgjengelig for markedet. Forordningen etablerer også et detaljert regime for felleseuropeisk overvåking av energimarkedet, med krav om innrapportering av informasjon til EUs forvaltningsorgan for energimarkedet, ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

REMIT gjelder «wholesale energy products». Denne definisjonen omfatter både fysiske og finansielle kontrakter knyttet til elektrisitet og gass, samt transportkapasitet for overføring av elektrisitet og gass. Dette omfatter for kraftmarkedets del både bilateral handel, day-aheadmarkedet, intradagmarkedet og balansemarkedene. Det er nok day-aheadhandelen som er gitt størst oppmerksomhet hittil, men med en utvikling mot mer lokale markeder og handel nærmere driftstimen er det viktig å erindre at REMIT har et bredt anvendelsesområde.

Kontrakter som er definert som finansielle instrumenter etter MiFiD II faller utenfor REMIT, da disse reguleres av Markedsmisbruksforordningen, men informasjonspliktene etter REMIT gjelder uansett. 

REMIT i norsk rett

Til tross for at REMIT har vært i kraft i EU i over åtte år, er forordningen foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Mange norske aktører, særlig i gassmarkedet, er likevel bundet av forordningen fordi kontraktene som handles har levering i EU – gjennom gassrørledningsnettet. 

For kraftmarkedet har NVE foretatt en «tidligimplementering» der det er inntatt tilsvarende regler om markedsadferd og transparens i norsk rett. Reglene ble først inntatt i energilovforskriften, men er nå flyttet til den nye forskriften om nettregulering og energimarkedet (NEM) kapittel 5, som trådte i kraft 1. november 2019. Flyttingen fant sted i forbindelse med den formelle utpekingen av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME). RME håndhever de norske bestemmelsene. 

NEM kapittel 5 speiler bestemmelsene i REMIT om forbud mot innsidehandel (artikkel 3), plikt til å publisere innsideinformasjon (artikkel 4), forbud mot markedsmisbruk (artikkel 5) og forpliktelser for markedsoperatører (såkalte PPAT) (artikkel 15). Bestemmelsene i REMIT om registrering og rapportering til ACER er foreløpig ikke gjennomført, men dette forventes å bli gjeldende for norske aktører senere. Rapporteringsplikten gjelder i dag likevel for norske markedsaktører som opererer i ett eller flere EU-land, siden plikten etter REMIT knytter seg til hvor kontrakter blir handlet. 

Ettersom de norske reglene bygger på REMIT, har NVE/RME tidligere uttalt at de ser hen til REMIT-veiledningen ved tolkning av de norske forskriftsbestemmelsene. Selv om REMIT-veiledningen ikke er rettslig bindende, har den stor praktisk betydning. Dette underbygges av at 95% av alle nasjonale vedtak i EUs medlemsstater i 2017 var fattet i overensstemmelse med veiledningen. 

REMIT-veiledningen – noen utgangspunkter

REMIT-veiledningen gir tolkningsuttalelser om anvendelsen av ulike bestemmelser i REMIT. Veiledningen er rettet mot medlemsstatenes reguleringsmyndigheter for energi, og skal bidra til at disse utfører sine reguleringsoppgaver på en koordinert og konsistent måte. Ettersom det er disse myndighetene som forestår markedsovervåking og håndhevelse av bestemmelsene, er det innlysende at veiledningen også er av stor betydning for markedsaktørene. 

REMIT-veiledningen publiseres av ACER. EU har gjennom opprettelsen av ACER etablert en integrert forvaltning av energimarkedet, der EU og medlemsstatene i fellesskap samarbeider om å implementere vedtatt EU-lovgivning. Til tross for at ACER er et EU-organ, har byrået et mellomstatlig preg ved at byråets regulatoriske styringsorgan består av representanter fra de nasjonale reguleringsmyndighetene.

Ettersom det primære ansvaret for implementering av EU-lovgivning ligger hos medlemsstatene, har ACER en i utgangspunktet subsidiær funksjon. Byråets hovedformål er nemlig å bistå reguleringsmyndighetene med deres nasjonale gjennomføring av EU-lovgivning, og byrået skal kun skjære gjennom og treffe rettslig bindende vedtak dersom medlemsstatene, der det er nødvendig med felles gjennomføring, ikke kommer til enighet.  

For å sikre at REMIT gjennomføres likt i de ulike medlemsstatene har derfor ACER fått i oppgave å utarbeide det veiledende dokumentet omtalt som REMIT-veiledningen. ACER skal i medhold av REMIT artikkel 16 publisere en «non-binding guidance» om forståelsen av de 15 definisjonene i forordningens artikkel 2. ACER har imidlertid tolket denne myndighetshjemmelen utvidende, og har derfor gitt veiledning også om andre bestemmelser i forordningen.  

Femte utgave – hva er nytt?

Den første REMIT-veiledningen ble publisert i 2011, og den oppdaterte veiledningen publisert 8. april 2020 utgjør femte utgave. I den femte utgaven har ACER gjort diverse ajourføringer og presiseringer. Når det gjelder materielle forhold er det først og fremst gjort endringer i kapittel 5, som omhandler definisjonen av «innsideinformasjon» i REMIT artikkel 2 (1).  

ACER utvikler i den nye utgaven sin tilnærming til begrepet innsideinformasjon. I motsetning til tidligere viser ACER at det ved vurdering av om et forhold er å anse som innsideinformasjon må foretas en to-leddet vurdering. For det første må det vurderes hvorvidt forholdet utgjør «informasjon» i forordningens forstand. Dernest må det i så fall må vurderes hvorvidt denne informasjon er «innsideinformasjon». REMIT-veiledningens kapittel 5 er nå strukturert etter denne inndelingen.

Kapittel 5.2 omhandler konseptet «informasjon». For at noe skal utgjøre informasjon etter REMIT, må det aktuelle forholdet være omfattet av artikkel 2 (1) annet ledd bokstav a, b, c eller d. Femte utgave av REMIT-veiledningen gir her ytterligere eksempler på informasjon som er omfattet enn det som fremgår av bestemmelsens ordlyd, særlig med hensyn til artikkel 2 (1) annet ledd bokstav d om «other information that a reasonable market participant would be likely to use […]». ACER påpeker her at konseptet «reasonable market partipant» kan omfatte både nykommere i markedet og erfarne aktører. Sentralt for vurderingen er hvorvidt en slik markedsdeltaker kan sies å ha en berettiget forventning om at informasjonen er tilgjengelig eller ikke.

Kapittel 5.3 omhandler konseptet «innsideinformasjon», nemlig informasjon som oppfyller de fire kumulative vilkårene i REMIT artikkel 2 (1) første ledd. For å utgjøre innsideinformasjon må informasjonen:

ACER behandler i den femte utgaven disse fire vilkårene mer inngående enn tidligere, og trekker inn eksempler basert på senere års overvåkingspraksis i de europeiske markedene. 

Det er særlig vilkåret om at informasjonen må være «presis» som drøftes inngående. ACER fremhever i den forbindelse at det er tilstrekkelig at forholdet realistisk sett kan inntre og at estimert priseffekt er irrelevant for vurdering av presis natur. ACER påpeker også at foreløpige steg i en lang prosess kan være presis informasjon. Innholdet av disse tre vurderingstemaene er utdypet særskilt i egne avsnitt. 

Med hensyn til konseptet innsideinformasjon fremhever ACER i den nye utgaven også i et eget avsnitt 5.3.5 at informasjon om en markedsaktørs egen «trading strategy» ikke utgjør innsideinformasjon – likevel slik at de fakta markedsaktørenes planer og strategier bygger på kan utgjøre innsideinformasjon. 

Betydningen for norske aktører

I det norske og det nordiske kraftmarkedet har markedsmanipulasjon og innsidehandel vært regulert gjennom Nord Pool sine regler i mange år før REMIT ble vedtatt i EU. Dette har i en viss utstrekning ledet til at norske aktører ser på REMIT som «gammelt nytt». 

Ettersom den norske reguleringen nå er inntatt i forskrift og uttrykkelig baserer seg på REMIT er det imidlertid større grunn til å være opptatt av hvordan denne håndheves i EU. ACER sin veiledning fanger opp denne utviklingen, og det er all grunn til å forvente at RME vil se hen til dokumentet i sin løpende overvåking av markedene. 

Kilder

Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency 

 

Kompetanse

Kontaktpersoner