Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Høyesterett med dom i Taxi-saken

Høyesterett har nylig avsagt dom i den såkalte Taxi-saken, og fastholder den strenge praksisen for når leverandører lovlig kan inngå prosjektsamarbeid i henhold til konkurranseloven.

De to taxisentralene Ski Taxi og Follo Taxisentral innga i 2010 et felles anbud på pasientreiser til Oslo Universitetssykehus gjennom fellesforetaket Ski Follo Taxidrift. Etter behandling i tingretten, lagmannsretten og EFTA-domstolen, gikk saken for Høyesterett i to dager fra 30. mai i år. Spørsmålet var om prosjektsamarbeidet hadde konkurransebegrensende formål, altså om samarbeidet i seg selv var så alvorlig at det er ulovlig uavhengig samarbeidets faktiske konkurransebegrensende virkninger.

Konkurransemyndighetene har i lengre tid lagt til grunn at leverandørsamarbeid er ulovlig dersom det inngås mellom leverandører som kunne inngitt egne tilbud i anbudskonkurransen. Også Høyesterett legger dette til grunn, og begrunner det med at konkurransepresset mellom leverandørene bortfaller. Utgangspunktet er derfor klart: Faktiske eller potensielle konkurrenter i en anbudskonkurranse kan ikke inngå prosjektsamarbeid.

Høyesterett behandler ikke spørsmålet om prosjektsamarbeidet mellom taxisentralene likevel kunne anses lovlig etter konkurranseloven § 10 tredje ledd på grunn av dets positive virkninger. Dermed er det fortsatt er stor usikkerhet vedrørende den praktiske betydningen av unntaksbestemmelsen, som i prinsippet skal åpne for at ethvert konkurransebegrensende samarbeid likevel kan anses lovlig dersom de positive virkningene er større enn de negative. I praksis vil et prosjektsamarbeids positive virkninger ha svært underordnet betydning.

Den praktiske betydningen av Høyesteretts dom, som stadfester konkurransemyndighetens praksis, er at det er særlig viktig for leverandører å foreta en egen vurdere om man kan inngitilbud alene i anbudskonkurransen før et prosjektsamarbeid initieres.

Arntzen de Besche har sammen med EBA utarbeidet en veileder for prosjektsamarbeid. Arntzen de Besche har også omtalt saken i bygg.no og anbud365.no

Kompetanse

Kontaktpersoner