Hopp direkte til innhold

Gruppesøksmål mot Staten

Arntzen de Besche bistår Heimevernsoldater med gruppesøksmål mot Staten v/ Forsvarsdepartementet om foreldelse av feriepengekrav.

Frostating lagmannsrett fastslo ved dom 20. desember 2019 at tjenestegjørende personell i Heimevernets innsatsstyrker er «arbeidstakere» i ferielovens forstand, og således har krav på feriepenger for honoraret de mottar for sin tjeneste. Høyesterett nektet å fremme Statens anke til behandling. Lagmannsretten dom blir dermed stående som rettskraftig. Arntzen de Besche ved advokat Berit Solseth bistod løytnant Lars Bugge Aarset i saken. 

I ettertid har Staten akseptert å utbetale feriepenger til tjenestegjørende personell, men har samtidig tatt det standpunkt at krav på feriepenger som knytter seg til tjeneste for mer enn tre år før lagmannsrettens dom, det vil si 2016, er foreldet. 

Arntzen de Besche bistår nå soldat Aleksander Gudmundseth i et nytt søksmål mot Staten for Sør-Trøndelag tingrett. Søksmålet går ut på å få fastsatt at krav på feriepenger ikke forfaller før ferie faktisk avvikles eller arbeidsforholdet opphører. Foreldelsesfristen på tre år vil ikke starte å løpe før fra forfallstidspunktet, og krav på feriepenger knyttet til arbeid før 2016 vil dermed i utgangspunktet ikke være foreldet. 

Søksmålet antas å ha betydning for et stort antall tjenestegjørende soldater i Heimevernets innsatsstyrker, både for soldater som aktivt tjenestegjør i dag og som har avsluttet sin tjeneste etter 15. april 2017. Søksmålet er derfor anlagt som et gruppesøksmål. Allerede har flere hundre soldater forhåndsmeldt sin interesse for å delta. 

Søksmålet reiser prinsipielle spørsmål som også vil få betydning utenfor denne konkrete saken.

Sør-Trøndelag tingrett vil i første omgang ta stilling til om saken skal godkjennes som gruppesøksmål, før sakens hovedspørsmål behandles senere. 

Advokat Berit Solseth og advokatfullmektig Christopher Hestnes bistår Gudmundseth og soldatene i saken.

Kompetanse

Kontaktpersoner