Hopp direkte til innhold

Forenklinger for utenlandske ansatte

Det er blitt lekende lett å innberette skatten for ansatte som bor i Norge. Nå er det fremmet et forslag som gjør at dette kan bli minst like enkelt for utlendinger som jobber her midlertidig.

Finansdepartementet har foreslått å innføre en egen kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere. I følge Finansdepartementet er det i underkant av 200.000 utenlandske arbeidstakere som er midlertidig til stede i Norge. Dette er en stor og krevende gruppe å følge opp for Skatteetaten, og kontroller har avdekket at skattleggingen i mange tilfeller blir feil.

I et høringsforslag fra april i år er det derfor foreslått at de fleste i denne gruppen overføres til en særskilt kildeskatteordning. Ordningen innebærer at brutto lønnsinntekt skattlegges med en flat sats på 22 til 25 prosent. Arbeidsgivers skattetrekk skal være endelig, slik at det ikke skal foretas et etteroppgjør. Arbeidstaker skal derfor ikke levere skattemelding.

Ordningen skal bare gjelde for lønnsinntekter og inntekter ved arbeidsutleie, det vil si hvor en utenlandsk arbeidstaker stilles til disposisjon for et norsk selskap. Forslaget vil gi store forenklinger for både skattytere og Skatteetaten. Flere land har allerede innført slike ordninger for utenlandske arbeidstakere, herunder Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia.

Etter den alminnelige beskatningsprosessen innbetaler privatpersoner skatt på lønnsinntekter løpende gjennom inntektsåret ved arbeidsgivers skattetrekk i lønnen (forskuddstrekk). Ved beregningen av skattegrunnlaget gis det standardiserte fradrag (minstefradrag og personfradrag), og det kan gis fradrag for gjeldsrenter, sparing til pensjon, reisefradrag og forsørging av ektefelle for å nevne noen.

Dette systemet fungerer godt for privatpersoner som er permanent bosatt i Norge da Skatteetaten har god oversikt over den enkelte skattyters inntekts- og formuesforhold og familieforhold. Hvis det er trukket for mye eller for lite i skatt er det forholdsvis enkelt å sørge for riktig skatteoppgjør.

Erfaringen fra Skatteetaten er at det er vanskelig å fastsette riktig skatt for utenlandske arbeidstakere, og prosessen med å foreta etteroppgjør er krevende. Dette skyldes at utenlandske arbeidstakere ofte ikke vet hvor lenge de skal være i Norge, slik at oppgitte inntektsopplysninger som legges til grunn i skattekortet kan bli for høyt eller lavt.

Som et utgangspunkt skal utenlandske arbeidstakere som oppholder seg midlertidig i Norge være omfattet av kildeskatteordningen, og få utskrevet et eget kildeskattekort.

Arbeidsgiver skal foreta skattetrekk i henhold til skattekortet, og skatten fastsettes ved at trukket beløp innbetales til skattemyndighetene. Skattefastsettingen skjer derfor løpende for hver innbetaling, og ikke samlet året etter som i dagens ordning. Dette innebærer at arbeidstakeren ikke skal levere skattemelding for arbeidsinntekten. Skattyter har ikke adgang til å klage på fastsettingen, men det er foreslått at det kan søkes om refusjon av eventuelt for mye betalt skatt.

Arbeidsgiver vil være ansvarlig for kildeskatten hvis det ikke foretas riktig trekk. I tilfeller av arbeidsutleie er det foreslått at ansvaret ligger både hos oppdragstaker (utenlandsk selskap) og oppdragsgiver (norsk selskap).

Ordningen gjelder ikke utenlandske arbeidstakere som er skattemessig bosatt i Norge, det vil si når en person oppholder seg i Norge utover 183 dager i løpet av en 12-månedersperiode, eller overstiger 270 dager over en 36-månedersperiode.

Videre er det foreslått at det skal gjelde et inntektstak i ordningen, slik at personer som har en inntekt høyere enn 580.650 kroner (nivå 3 i trinnskatten) blir skattlagt etter den alminnelige ordningen. Begrunnelsen er at en bruttoskatt fra 22 til 25 prosent vil gi en for gunstig beskatning av høye inntekter.

Ordningen skal heller ikke gjelde for utenlandske sjømenn, sokkelarbeidere og artister. Ifølge høringsnotatet fungerer beskatningene av disse gruppene tilfredsstillende. Utenlandske arbeidstakere som er EØS-borgere og som i utgangspunktet omfattes av kildeskatteordningen, kan kreve seg skattlagt etter den alminnelige ordningen.

Utenlandske arbeidstakere skattlegges i dag etter de alminnelige reglene for beskatning av lønnsinntekter. Det beregnes 24 prosent av alminnelig inntekt, som er nettoinntekten etter fradrag for standardiserte fradrag og gjeldsrenter. I tillegg er det en trinnskatt på opptil 14,52 prosent og trygdeavgift på 8,2 prosent som beregnes av bruttoinntekten.

Finansdepartementet har anslått at den gjennomsnittlige skattesatsen for utenlandske arbeidstakere er cirka 23,6 prosent. I høringsnotatet er det foreslått en fast skattesats på brutto lønn i intervallet 22 til 25 prosent. Det gis ingen fradrag i ordningen, men til
gjengjeld er skattesatsen lavere enn etter gjeldende ordning. Skattesatsen i kildeskatteordningen i Sverige er på 20 prosent mens den i Danmark er på 30 prosent.

Bruttoskatten omfatter trygdeavgift for medlemskap i norsk folketrygd. Trygdelovgivningen åpner for at utenlandske arbeidstakere etter søknad kan fortsette medlemskapet i hjemlandets trygdesystem, og derved slippe å betale norsk trygdeavgift. I slike tilfeller skal bruttoskatten reduseres, slik at den i henhold til forslaget vil bli i området 14 til 17 prosent.

Høringsfristen er satt til 7. juli 2017. Kildeskatteordningen er foreslått å få virkning fra 1. januar 2019 da det er behov for å gjøre systemtilpasninger i Skatteetaten.

Artikkelen er publisert i Finansavisen 24 juni 2017, og er skrevet av Marius Tryland. Artikkelen er tilgjengelig som PDF her

Kompetanse