Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Finanstilsynet foreslår utdelingsforbud for banker, forsikringsforetak og holdingforetak i bank og forsikringskonserner

I brev 24. mars til Finansdepartementet foreslår Finanstilsynet at det skal fastsettes så raskt som mulig at banker, forsikringsforetak og holdingforetak i bank og forsikringskonserner ikke kan dele ut utbytte eller på annen måte disponere over utbyttemidler, f.eks. ved å gi gaver til allmennyttige formål, for 2019.

Publisert:25. mars kl 13.14
Oppdatert: 26. mars kl 10.13: Finansdepartementet avviser Finanstilsynets forslag om utbytteforbud. Se brevet fra Finansdepartementet til Finanstilsynet her

Denne forskriften vil medføre at vedtak om disponering av utbyttemidler etter finansforetaksloven §§ 10-6 og 10-7 for 2019 ikke kan gjennomføres. Forskriften vil ikke få noen effekt for utdelinger som er utbetalt. 

Forslaget til forskrift skal tilsynelatende forstås slik at generalforsamlingsvedtak om utbyttemidler for 2019 ikke får virkning etter sitt innhold. Det antas også at det innebærer at vedtakene heller ikke vil gjenoppstå som virksomme i det forskriften blir opphevet. Vi viser her blant annet til at Finanstilsynet i oversendelsesbrevet til Finansdepartementet synes å forutsette at det må treffes nytt vedtak på ekstraordinær generalforsamling. 

Forslaget vil i så tilfelle reise særlige spørsmål i tilknytning til børsnoterte finansforetak som har vedtatt utbyttebetaling, og der rettighetsdato er passert, men hvor betalingsdato ligger noe frem i tid. Her vil rett til utbytte allerede være hensyntatt i prisingen av verdipapiret, hvilket medfører at aksjonærer kan ha foretatt markedstransaksjoner på feil informasjonsgrunnlag. Dette vil være i strid med børsens regelverk for tildeling av økonomiske rettigheter, uten at foretakene kan klandres for det. Finanstilsynets forslag adresserer ikke dette, og vi forventer at det vil komme en klargjøring i forbindelse med det endelige vedtaket. Det vil trolig være utfordrende å forby utdeling av utbytte som allerede er vedtatt, og der rettighetsdato er passert, av hensyn til å sikre ordnede markedsforhold, men det gjenstår å se hva departementet endelig beslutter når forskriften skal vedtas.

Kompetanse

Kontaktpersoner