Hopp direkte til innhold

Europakommisjonen vedtar midlertidige tiltak i konkurransesak – økt håndheving av konkurransereglene

Innledning 

For første gang på 18 år har EU Kommisjonen til hensikt å pålegge et midlertidig tiltak i en pågående konkurranseetterforskning. Tiltaket føyer seg inn i rekken av en trend vi ser med økt håndheving av konkurransereglene. Se pressemelding fra Kommisjonen ved å klikke her

Etterforskningen gjelder Broadcoms angivelige misbruk av deres dominerende stilling i markedet for set-top-bokser og modem chip-sett. De foreslåtte tiltakene består i en såkalt «cease-and-desist» beslutning som skal forhindre Broadcom fra å forårsake alvorlig og ugjenkallelig skade på konkurransen under EU Kommisjonens etterforskning. 

Tiltaket er ekstraordinært og viser at EU Kommisjonen legger opp til rask inngripen og økt bruk av midlertidige tiltak i etterforskningssaker vedrørende misbruk av dominans, og da særlig knyttet til teknologimarkeder i rask utvikling. 

Bakgrunn

EU domstolen slo allerede i 1980 fast at Kommisjonen har anledning til å vedta midlertidige tiltak som er nødvendige for å sikre effektiv gjennomføring av Kommisjonens overvåkning av konkurransen, og da særlig sikre effektiv gjennomføring av eventuelle avgjørelser om å bringe konkurranseskadelig opptreden til opphør, se EU-domstolens avgjørelse i den såkalte Camera Care-saken (792/79 R) ved å klikke her.  

Etter Camera Care-saken, vedtok Kommisjonen midlertidige tiltak i flere saker, senest i en sak hva gjaldt IMS Health i 2001. De midlertidige tiltakene ble da brakt inn for EU-domstolen av IMS Health og opphevet av EU-domstolen. 

Ved ikraftredelsen av forordning 1/2003 vedrørende håndhevingen av konkurransereglene I EU-traktaten fikk Kommisjonen en direkte hjemmel til å pålegge midlertidige tiltak under Artikkel 8 i forordningen. Etter denne bestemmelsen har klagere i konkurransesaker ikke anledning til å kreve midlertidige tiltak, men kan naturligvis oppfordre Kommisjonen til å gjennomføre midlertidige tiltak på eget initiativ. EU Kommisjonen har hittil ikke anvendt hjemmelen i forordning 1/2003. 

Vilkår for midlertidige tiltak

Artikkel 8 i forordning 1/2003 gir Kommisjonen adgang til å pålegge midlertidige tiltak hvor to vilkår er oppfylt: 

(i) Det foreligger et hastetilfelle, hvor det er risiko for alvorlig og uopprettelig skade på konkurranse.

(ii) Det er grunn til å anta at det foreligger en overtredelse av konkurransereglene.

Økonomisk tap er ikke ansett å utgjøre “uopprettelig skade” medmindre den aktuelle konkurrenten vil kunne forlate markedet dersom atferden ikke umiddelbart opphører. Dersom overtredelsen leder til endringer i markedet som ikke kan tilbakeføres, vil det derimot normalt foreligge en uopprettelig skade. 

Tiltaket må være midlertidig og forholdsmessig, og foretaket som anklages for overtredelse av konkurranseloven har rett til å bli hørt (varsel om vedtak), rett til saksdokumentene og rett til å be om muntlig høring. 

Saken

EU Kommisjonen viser i pressemeldingen til at Broadcom må antas å være dominerene i de ulike markedene for levering av chip-systemer for TV set-top-bokser og modem. Overtredelsen springer ut av eksklusive avtaler mellom Broadcom og syv av de største kundene som produserer TV set-top-bokser og modem. Pressemeldingen uttaler videre at overtredelsen vil kunne marginalisere konkurrentene før etterforskningen er avsluttet, og dette begrunner hastebehovet.  

De foreslåtte tiltakene er tenkt å gjelde inntil Kommisjonen konkluderer i saken, noe som i praksis kan ta flere år.

Veien videre og betydningen for norske virksomheter 

Broadcom har mottatt et varsel om vedtak (Statement of Objections) som beskriver hvilke Kommisjonen besitter og hvilket faktisk og rettslig grunnlag som anføres for de angivelige overtredelsene. Når Broadcom har inngitt merknader til varslet, vil Kommisjonen avgjøre hvorvidt de skal gå videre med midlertidige tiltak.  

En avgjørelse om midlertidig tiltak kan bringes inn for EU-domstolen. Manglende overholdelse av vedtaket kan føre til midlertidige bøter.  

Konkurransetilsynet har en lignende hjemmel for midlertidig vedtak i konkurranseloven § 12. Denne er ikke ofte anvendt. Men Kommisjonens etterforskning føyer seg inn i en større trend med økt håndheving og strengere sanksjonering av brudd på konkurransereglene i Europa og Norge. 

****

Arntzen de Besche har et av Norges ledende konkurranserettsmiljøer, og bistår med løpende rådgivning, etterforskningssaker, konkurransetvister og myndighetskontakt for norske og internasjonale virksomheter.  

Kompetanse

Kontaktpersoner