Hopp direkte til innhold

Endringer for importører

I 2016 og 2017 vil det skje endringer for importører. Her er en kort oversikt over de viktigste endringene.

1)  To-trinns overføring av arbeidsoppgaver

Fra 1. januar 2016 vil skatteetaten overta ansvaret for motorvognavgifter og særavgifter (for registrerte særavgiftspliktige). I tillegg overtar skatteetaten alle innkrevingsoppgaver. Fra denne dato overtar også skatteetaten ansvaret for tollkredittordningen.

Fra 1. januar 2017 overtar skatteetaten ansvaret for innførselsmerverdiavgift og for uregistrerte særavgiftspliktige. Forslag til lovendringer og eventuelle forenklinger for merverdiavgiftsregistrerte importører vil bli fremlagt i løpet av 2016.

2)  Ingen endringer i deklarasjonsplikten ved innførsel av varer

Plikten til å deklarere varer ved innførsel som påligger både næringsdrivende og privatpersoner forblir uendret. Deklareringen skal skje overfor Tollvesenet, som i dag.

3)  Rapportering av særavgifter skjer fortsatt i ELSÆR

Registrerte særavgiftspliktige skal fortsatt bruke ELSÆR (via Altinn) ved rapportering av særavgifter. Bedrifter som ikke benytter seg av elektronisk rapportering, kan bruke papirskjema som skal sendes inn til det skattekontoret de tilhører. Vær oppmerksom på at registrerte særavgiftspliktige virksomheter i Møre og Romsdal og i Nordland i en overgangsfase vil tilhøre hhv. Skatt Vest og Skatt Midt-Norge sett i forhold til særavgifter. Betaling skal skje til samme bankkonto som i dag.

4)  Elektronisk søknad om tollkreditt

Skatteetaten overtar fra 1. januar 2016 ansvaret for tollkredittordningen. For bedrifter som allerede har tollkreditt, er det ikke nødvendig å søke på ny. For bedrifter som skal søke om tollkreditt skal søknaden nå sendes elektronisk via Altinn.

5)  Dagsoppgjør

Alle henvendelser om dagsoppgjør skal fra 1. januar 2016 rettes til skatteetaten. For øvrig er det ingen endringer i ordningen. Søknad om dagsoppgjør skal skje elektronisk via Altinn.

6)  Årsavgift på bil mv. innkreves av skatteetaten

Fra 1. januar 2016 overtar skatteetaten ansvaret for fastsetting og innkreving av årsavgift, omregistreringsavgift og vektårsavgift.

7)  Forenklinger ved innførsel av bruktbil

Fra 1. januar 2016 kan engangsavgiften ved kjøp av bruktbil i utlandet beregnes elektronisk gjennom en nettbasert løsning på www.skatteetaten.no. Den nettbaserte løsningen gjelder imidlertid ikke for de fleste taxikjøretøyer eller for kjøretøy til bruk for brannvesenet.

8)  Innførsel av ny bil

Ved innførsel av ny bil med typegodkjenning skal det søkes om å beregne engangsavgiften på www.skatteetaten.no. Det blir nye rutiner for biler som er helt eller delvis fritatt for engangsavgift ved at søknad ikke lenger skal behandles over skranke, men via www.skatteetaten.no.

9)  Info om særavgifter mv. finnes nå på www.skatteetaten.no

Fra 1. januar 2016 er all informasjon om særavgifter og motorvognavgifter, herunder forskrifter og rundskriv, lagt ut på www.skatteetaten.no. Eventuelle muntlige henvendelser om regelverket skal rettes til skatteetaten via skatteopplysningen på telefon 800 80 000.

10)  Forventede endringer fra 2017

Det er forventet at det vil skje forenklinger for merverdiavgiftsregistrerte importører fra 1. januar 2017. Regjeringen har foreslått at merverdiavgiftsregistrerte importører skal rapportere innførselsmerverdiavgift direkte i omsetningsoppgaven. For denne gruppen er det dermed også foreslått at tollkredittordningen skal falle bort. Endringsforslagene ble sendt på høring i 2015, og et endelig forslag vil bli fremlagt i løpet av 2016.

 Last ned nyhetsbrevet som en pdf her.

Kompetanse