Hopp direkte til innhold

Ekspertutvalg foreslår flere anbefalinger i sin utredning om Arbeidsretten

Et ekspertutvalg ledet av Arntzen de Besche-partner Ingeborg Moen Borgerud har foretatt en helhetlig gjennomgang av administrative forhold ved Arbeidsretten og leverte sin rapport til Arbeids- og sosialministeren den 15. mars. I rapporten kommer ekspertutvalget med flere anbefalinger.

Mandat

Utvalget skulle vurdere følgende: 

• Arbeidsrettens administrative tilknytning

• Ordningen for utnevning og oppnevning av dommere

• Arbeidsrettens sammensetning i den enkelte sak

• Reguleringen av dommernes sidegjøremål

• En klage- og disiplinærordning for Arbeidsrettens dommere og 

• Budsjettmessig ansvarsplassering

Ekspertutvalget ble utnevnt den 23. juni 2020 og har, i tillegg til Ingeborg Moen Borgerud, bestått av lagdommer Jussi Erik Pedersen og førsteamanuensis Alexander Næss Skjønberg. 

Anbefalinger fra ekspertutvalget

1. Utvalget foreslår at det etableres et innstillingsorgan som vurderer og rangerer søkere til dommerstillinger i Arbeidsretten. Organet bør ledes av en dommer.  

2. Innstillingsorganet bør også ha som oppgave  å rekruttere og innstille varadommere. I hver sak settes retten med to faste fagdommere samt en «varadommer» i tillegg til de partsoppnevnte dommerne. Som varadommere rekrutteres i dag  hovedsakelig dommere fra Borgarting lagmannsrett samt pensjonerte høyesterettsdommere. Utvalget foreslår at rekrutteringsgrunnlaget utvides. 

3. I mandatet er det forutsatt at ordningen med dommere innstilt fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i utgangspunktet skal videreføres.. Utvalget har lagt dette til grunn. Etter utvalgets oppfatning fungerer  ordningen med partsinnstilte dommere fungerer etter sin hensikt.

4. Utvalget har vurdert om Arbeidsretten bør overføres til Domstoladministrasjonen, men har kommet til at Arbeidsretten fortsatt bør være administrativt underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Samtidig foreslår utvalget flere endringer når det gjelder innholdet i departementets administrative ansvar. De mest sentrale endringene knytter seg til prosessen med å utnevne Arbeidsrettens fagdommere og varadommere. 

5. Etter utvalgets vurdering er det ikke grunn til å endre hovedregelen om at Arbeidsretten i den enkelte sak skal settes med syv dommere, hvorav tre fagdommere og fire partsinnstilte dommere. Utvalget anbefaler at det åpnes for unntaksvis å sette retten uten partsinnstilte dommere dersom det reises krav om dette fra en part som ikke er medlem av en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon med innstillingsrett, og retten finner dette ubetenkelig.

6. Utvalget anbefaler at Arbeidsrettens tre faste fagdommere og varadommerne bør være omfattet av en klage- og disiplinærordning på samme måte som dommere i de alminnelige domstoler og jordskifterettene. 

7. I dag har Arbeids- og sosialdepartementet ansvaret for å registrere og godkjenne fagdommernes sidegjøremål etter reglene i domstolloven §§ 121 a og 121 c. Utvalget anbefaler at registreringsordningen videreføres, o slik at Arbeidsrettens leder får myndighet til å godkjenne søknader om sidegjøremål fra Arbeidsrettens to andre dommerne. Søknader om godkjenning fra Arbeidsrettens leder bør fortsatt behandles av departementet. 

Rapporten er tilgjengelig hos Arbeids- og sosialdepartementet

 

Kompetanse

Kontaktpersoner