Hopp direkte til innhold

EFTA-domstolen med avgjørelse om lovligheten av anbudssamarbeid

EFTA-domstolen har avsagt rådgivende uttalelse om lovligheten av anbudssamarbeidet mellom de konkurrerende drosjesentralene Follo Taxisentral og Ski Taxi. Selskapene hadde blitt pålagt overtredelsesgebyr av Konkurransetilsynet for brudd på forbudet mot konkurransebegrensende avtaler. De to samarbeidet om å inngi tilbud i to anbudskonkurranser høsten 2010. Saken står nå for Høyesterett som har bedt EFTA-domstolen om å uttale seg om tolkningen av EØS-avtalen artikkel 53.

Taxiselskapene anfører for Høyesterett at det ikke er tilstrekkelig at en type atferd er egnet til å begrense konkurransen for at en avtale skal regnes som en formålsrestriksjon. De anfører at deres felles tilbud ikke kan utgjøre en formålsrestriksjon, særlig i lys av samarbeidets formål, den økonomiske og rettslige sammenheng og den foreliggende hensikt. Høyesterett ba EFTA-domstolen gi en rådgivende uttalelse om det rettslige vurderingstema og kriteriene som skal anvendes ved avgjørelsen av om en type atferd utgjør en formålsrestriksjon. 

EFTA-domstolen peker i sin avgjørelse til at visse typer samarbeid mellom foretak er tilstrekkelig skadelig for konkurransen til at det ikke anses nødvendig å undersøke virkningene av dem. For å vurdere hvor skadelig et samarbeid er for konkurransen, må det legges vekt på samarbeidets innhold, dets formål og den økonomiske og rettslige sammenheng. 

Siden inngivelsen av felles tilbud omfatter prisfastsettelse, som er uttrykkelig forbudt etter EØS-avtalen artikkel 53 nr. 1, vil undersøkelsen av den økonomiske og rettslige sammenheng kunne begrenses til det som er helt nødvendig for å klargjøre at det foreligger en formålsrestriksjon. En slik undersøkelse vil imidlertid kreve en vurdering av om avtalepartene er faktiske eller potensielle konkurrenter, samt om det å gi felles tilbud kan utgjøre en såkalt tilknyttet begrensning.

Nå er det opp til Høyesterett å komme med en endelig avgjørelse i saken. Denne vil trolig foreligge tidlig på nyåret. 

Hele avgjørelsen fra EFTA-domstolen er tilgjengelig her.

Kompetanse

Kontaktpersoner