Hopp direkte til innhold

Dom fra lagmannsretten i sak om gyldighet av en voldgiftsdom

I en nylig avsagt dom har Frostating lagmannsrett forkastet anken fra det luxembourgske selskapet Fevamotinico S.à.r.l. i sak hvor Fevamotinico har krevd at voldgiftsdom i favør av vår klient, Boa IMR AS, måtte kjennes ugyldig.

Søksmålet kom i etterkant av en voldgiftssak mellom partene høsten 2017. En enstemmig voldgiftsrett ga Boa IMR fullt medhold for kravet om betaling under en garanti, samt dekning av fulle sakskostnader.

Fevamotinico reiste i etterkant av voldgiftsdommen et søksmål for de ordinære domstoler med påstand om ugyldighet. Påstanden ble bygget på en anførsel om at voldgiftsdommen er støtende på rettsordenen, jf. voldgiftsloven § 43 annet ledd, bokstav b). Anførselen var i det vesentlige begrunnet med at voldgiftsretten angivelig hadde satt til side preseptorisk norsk aksjeselskapslovgivning ved vurderingen av gyldigheten av et tingsinnskudd.

Tingretten avsa dom i favør av Boa IMR etter forenklet domsbehandling. Fevamotinico anket dommen. Ankeforhandling ble gjennomført i september 2019.

Lagmannsrettens flertall sa seg enig med voldgiftsretten i dens materielle vurderinger, og kom derfor til at vilkårene i voldgiftsloven § 43 annet ledd, bokstav b) ikke var oppfylt. 

Lagmannsrettens mindretall var uenig i deler av voldgiftsrettens materielle vurderinger, men fant at feilen ikke var av en slik karakter at voldgiftsdommen kunne anses å virke støtende på rettsordenen (ordre public). 

Boa IMR fikk dekket fulle sakskostnader, både for tingretten og lagmannsretten.

Dommen kan leses her.

Saken ble prosedert av Erlend L. Solberg og Sivert Lund.

Kompetanse

Kontaktpersoner