Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bistår SinkaBerg-Hansen AS i patentsak

SinkaBerg-Hansen AS vant saken i både tingrett og lagmannsrett og Høyesteretts ankeutvalg har nylig avvist anken fra Sea Lice Research Norway AS og EcoLice AS.

Saken gjelder ”kombinasjonsmetode” mot lakselus. Selskapene ønsket å forsvare et patent der velkjente lakselusmidler brukes i en bestemt kombinasjon.

Både tingretten og lagmannsretten (med fagkyndige meddommere) kom, etter omfattende bevisføring fra partene, frem til at det var nærliggende for en fagmann å benytte midlene i slik kombinasjon, og at patentet derfor ikke hadde nødvendig oppfinnelseshøyde.Lagmannsrettens dom er nå rettskraftig, og patentet er ugyldig i Norge. Sea Lice Research Norway og EcoLice AS mente å ha erstatningskrav mot norske oppdrettere for totalt flere hundre millioner kroner for uberettiget bruk av metoden. SinkaBerg-Hansen AS var opprinnelig saksøkt for et erstatningskrav i størrelsesorden MNOK 50. SinkaBerg-Hansen AS gikk til motsøksmål med påstand om at patentet var ugyldig, og fikk altså medhold.

De øvrige erstatningssakene som var anlagt ble stanset i påvente av utfallet i saken mot SinkaBerg-Hansen AS. Samtlige av de oppdrettere som har mottatt erstatningskrav fra EcoLice AS og SeaLice Research Norway AS kan nå se bort fra disse kravene.

Arntzen de Besche-partner Ida Espolin Johnson har prosedert saken for SinkaBerg-Hansen i Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett.

Kompetanse