Hopp direkte til innhold

25 spørsmål & svar – Ny ordning for innførselsmerverdiavgift

Fra 2017 innføres et nytt system for innførselsmerverdiavgift. Her finner du 25 spørsmål og svar om den nye ordningen.

1  Hvem gjelder den nye ordningen for?
Den nye ordningen gjelder for importører som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som innfører fysiske gjenstander (varer). Dette gjelder uavhengig av virksomhetens størrelse, bransje og selskapsform.

2  Vil det være en overgangsperiode?
Nei, den nye ordningen vil tre i kraft 1. januar 2017, og vil således være obligatorisk fra denne dato. Det er ikke mulig å søke om dispensasjon fra den nye ordningen.

3 Hva går den nye ordningen ut på?
Den nye ordningen går ut på at merverdiavgiftsregistrerte importører skal foreta en såkalt «egenfastsetting» av innførselsmerverdiavgift ved å rapportere denne i den nye merverdiavgiftsmeldingen som også kommer 1. januar 2017.

4  Hva betyr "egenfastsetting"?
Egenfastsetting betyr at importøren selv skal fastsette både beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgiften, samt beregne avgiftsbeløpet. Dette skjer i den nye merverdiavgiftsmeldingen i de nye postene 9 og 10. Ny post 9 gjelder for varer med høy avgiftssats (25 %) og ny post 10 gjelder for varer med redusert avgiftssats (15 %).

5  Skal varene tolldeklareres som før?
Ja, deklarasjonsplikten består. Dette betyr at varen skal tolldeklareres som før, og at det ved tollekspederingen produseres en tolldeklarasjon. Dette vil normalt skje ved at en speditør foretar tolldeklareringen i TVINN-systemet.

6  Skal man betale innførselsmerverdiavgift til tollvesenet i den nye ordningen?
Nei, den nye ordningen med egenfastsetting medfører at merverdiavgiftsregistrerte importører ikke lenger skal betale innførselsmerverdiavgift til tollvesenet ved innførselen gjennom f.eks. tollkreditt eller dagskredit.

7  Kan man fortsatt få speditør til å legge ut for merverdiavgiften?
Nei, dette vil ikke være mulig for merverdiavgiftsregistrerte importører i den nye ordningen. Importøren må fastsette innførselsmerverdiavgiften selv.

8  Hva skjer med tollkredittordningen?
Tollkredittordningen vil fortsatt bestå, men for merverdiavgiftsregistrerte importører vil den kun gjelde toll og særavgifter. For disse importørene vil derfor ikke lenger innførselsmerverdiavgiften belastes tollkreditten. For importører som innfører varer som verken utløser toll eller særavgifter vil tollkredittordningen dermed falle bort.

9  Hvor vil man finne en oversikt over innførselen?
En oversikt over all vareinnførsel vil fra 1. januar 2017 være tilgjengelig i Altinn. Dette kalles for en «deklarasjonsoversikt» som vil være tilgjengelig for alle merverdiavgiftsregistrerte importører. Man trenger ikke å søke om tilgang til denne oversikten, men den vil automatisk være tilgjengelig.

10  Hvilken informasjon vil fremgå av deklarasjonsoversikten?
Deklarasjonsoversikten vil vise dato for tollekspedering, ekspedisjons- og løpenummer pr. tolldeklarasjon, samt statistisk vareverdi pr. tolldeklarasjon. I tillegg vil den vise hvem som er deklarant (normalt en speditør), samt eventuelle toll og særavgifter. 

11  Hvor ofte kommer deklarasjonsoversikten og i hvilket format?
Den vil kommer hver måned og vil gi en oversikt over all innførsel pr. kalendermåned. Den blir gjort tilgjengelig første virkedag etter utløpet av hver kalendermåned, og man vil motta en e-post når den er tilgjengelig. Deklarasjonsoversikten kommer i PDF-format og i XML-format.

12  Hvor kan man lese mer om den nye deklarasjonsoversikten?
Mer informasjon om denne deklarasjonsoversikten finnes på nettstedet www.toll.no under fanen «Bedrift» og tittelen på informasjonen er «Tolldeklarasjonsoversikt i Altinn».

13  Når og hvordan skal innførselsmerverdiavgiften rapporteres?
Innførselsmerverdiavgift skal periodiseres på grunnlag av tidspunktet for tollekspedisjonen, det vil si dato på tolldeklarasjonen. Dersom tolldeklarasjonen er datert f.eks. den 20. februar 2017 skal egenfastsettelsen skje i 1. avgiftstermin (januar/februar) 2017. Egenfastsettingen skjer ved at avgiftsgrunnlaget og selve avgiftsbeløpet føres i post 9 (varer med 25 % avgiftssats) eller post 10 (varer med 15 % avgiftssats) i den nye merverdiavgiftsmeldingen.

14  Når og hvordan skal innførselsmerverdiavgiften fradragsføres?
Fradrag for innførselsmerverdiavgift skal periodiseres på grunnlag av tidspunktet for tollekspedisjonen, det vil si dato på tolldeklarasjonen. Fradraget gjøres i den nye merverdiavgiftsmeldingen post 17 (varer med 25 % avgiftssats) eller post 18 (varer med 15 % avgiftssats).

15  Hvilke regler gjelder for beregningsgrunnlaget?
Beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift skal fastsettes i samsvar med tolloven kapittel 7. Hovedregelen fremgår av tolloven § 7-10, som sier at det er «transaksjonsverdien» som skal legges til grunn. Med dette menes den pris som er betalt eller skal betales for varen ved salg for eksport til Norge med tillegg av kostnader som fremgår av §§ 7-17 og 7-18. Dette er f.eks. frakt, forsikring, emballasje, provisjoner mv. Dette kalles varens «tollverdi», og utgjør den verdi som oppgis som statistisk vareverdi i tolldeklarasjonens rubrikk 46. Eventuell toll og særavgifter skal også inngå i beregningsgrunnlaget (med unntak av engangsavgiften på bil). Toll og særavgifter fremgår i tolldeklarasjonens rubrikk 47.

16  Kan statistisk vareverdi legges til grunn ved beregningen?
Ja, som hovedregel vil beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgiften være varens statistiske verdi (tolldeklarasjonens rubrikk 46), pluss eventuell toll og særavgifter (tolldeklarasjonens rubrikk 47). Dette forutsetter at korrekt verdi er lagt inn i rubrikkene.

17  Gjelder det særskilte beregningsregler for noen typer varer?
Ja, i merverdiavgiftsloven § 4-11 er det gitt særregler. Disse gjelder for kunstverk, samleobjekter, antikviteter, tanntekniske produkter og ved gjeninnførsel av varer som har vært bearbeidet eller reparert i utlandet.

18  Vil valutasvingninger medføre endringer for importørene?
Nei, avgiftsplikten oppstår ikke på grunnlag av at man mottar en faktura, men av at varen passerer norsk tollgrense. I og med at deklarasjonsplikten består, vil dato for valutakurs fortsatt baseres på tidspunktet for tollekspederingen.

19  Skal man rapportere innførsel av varer som er fritatt for merverdiavgift?
Ja, ved innførsel av varer som er fritatt for innførselsmerverdiavgift skal grunnlaget rapporteres i den nye merverdiavgiftsmeldingen post 11. Disse fritakene fremgår av merverdiavgiftsloven kapittel 7

20  Hvordan skal innførselsmerverdiavgiften bokføres?
Regnskapet skal spesifisere grunnlaget for beregning av innførselsmerverdiavgift pr. avgiftssats. Dette kan føres enten 1) ved registrering på blindkonto eller 2) ved registrering på særskilt MVA-kode. Grunnlaget kan bokføres pr. tolldeklarasjon, pr. periode eller pr. termin, men beregningen av grunnlaget skal dokumenteres pr. tolldeklarasjon.

21  Er det noen endringer for kjøp av tjenester fra utlandet?
Nei, dersom en næringsdrivende eller offentlig virksomhet kjøper såkalte fjernleverbare tjenester fra utlandet, skal kjøperen selv beregne merverdiavgift etter reglene om snudd avregning («reverse charge»). Denne ordningen endres ikke. Rapporteringen for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal skje på samme måte som før, men i den nye merverdiavgiftsmeldingen post 12.

22  Hva gjelder dersom et utenlandsk selskap leverer varer som de skal montere i Norge?
Dersom et utenlandsk selskap sender varer til Norge, men selv kommer hit for å installere, teste, montere etc. har de som utgangspunkt en plikt til å registrere seg i det norske Merverdiavgiftsregisteret. Det er viktig å avklare hva som er riktig avgiftshåndtering før man inngår denne typen kontrakter. Skattemyndighetene har i flere saker etterberegnet merverdiavgift og ilagt renter og tilleggsavgift overfor det utenlandske selskapet selv om den norske kunden har innført varene, og innførselsmerverdiavgiften har dekket verdien av både selve varen og tjenestene.

23  Kan man få tilleggsavgift dersom beregningsgrunnlaget er for lavt?
I dag er det slik at dersom en kontroll viser at beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgiften er satt for lavt, kan tollvesenet ilegge tilleggsavgift selv om selskapet har full fradragsrett. I dag viser tollvesenets praksis at det normalt ilegges 5 % tillegg. På grunn av nye objektive regler om tilleggsavgift som kommer fra 1. januar 2017 ved innføring av ny skatteforvaltningslov (fast tillegg på 20 %), er det usikkert hvordan dette vil bli praktisert.

24  Hvilke dokumentasjonskrav gjelder?
Innførselsmerverdiavgiften skal dokumenteres med tolldeklarasjon og tilhørende underbilag (f.eks. faktura/pro forma faktura, fraktdokumenter, eventuelle lisenser/tillatelser og opprinnelsesdokumenter). I tillegg skal både beregningsgrunnlaget og selve avgiftsbeløpet dokumenteres pr. avgiftssats og pr. tolldeklarasjon.

25  Hva gjelder for kommuner og fylkeskommuner?
Kommuner og fylkeskommuner er normalt registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og skal følge det nye systemet. Dersom kommunen eller fylkeskommunen ikke har fradragsrett for innførselsmerverdiavgiften, men kompensasjonsrett, skal avgiftsbeløpet (som man selv har beregnet) tas med i kompensasjonsmeldingen.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Les nyhetsbrevet i pdf her.

Kompetanse